Bakgrund och syfte

Forskningsprojekt Ikaria – Healthy Ageing

Övergripande syfte med projektet ”Ikaria - Healthy Ageing” är att skapa en långsiktig forskningssamverkan mellan ORU och Grekland/Ikaria som förväntas ge ny kunskap kring åldringsmekanismer och beskriva framgångsfaktorer för en sjukdomsfri, hög ålder. Inledningen av projektet kommer att fokusera på att säkerställa demografiska data, samla in biologiskt material för uppbyggnad av en biobank samt att kartlägga och kvantifiera biomedicinska analyter för att klargöra molekylära mekanismer och genetiska faktorer med särskilt fokus på inflammationsprocessen. Detta initiala arbete kommer att utgöra grunden till nya forskningsinitiativ med uttalat interdisciplinärt upplägg för att vidare kartlägga hur biomarkörerna och de mer komplexa biosignaturerna relaterar till kvantifierbara livsstilsfaktorer (som tex. matvanor och fysisk aktivitet) som bidrar till sjukdomsfritt liv även vid hög biologisk ålder.