Örebro medicinhistoriska sällskap

Arkiv

TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR
En del föreläsningar finns inspelade och tillgängliga som YouTubevideos. Markeras med klickbar text: Titta på som video

Onsdag 17 april 2024. Från bårbärare till ambulanssjuksköterska. En dramatisk förändringshistoria.

Föreläsare: Johan Herlitz, senior professor som forskar om ambulanssjukvård och hjärtlungräddning, Lars Rylander, sjuksköterskaoch tidigare verksamhetschef för akutkliniken och ambulansverksamheten  USÖ. Anders Nydahl, anestesiolog och tidigare verksamhetschef för ANIVA-kliniken och ambulansöverläkare i Örebro. Föreläsningen gav en historisk exposé och bakgrund till hur transport av sjuka och skadade har förändrats över tid. Likaså hur samhällsförändringar, krig, medicinsk och teknisk utveckling har lett fram till dagens prehospitala vård på land, till sjöss och i luften.

Onsdag 20 mars 2024. Nobelprisets kontroverser och datortomografins evolution. En historisk resa och framtidsutsikter. 

Föreläsare: Anders Persson är professor i medicinsk bildvetenskap vid Linköpings universitet och föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Han bedriver en mycket framgångsrik forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion. Föreläsningen gav en historisk tillbakablick på radiologins utveckling, var vi står nu och vad framtiden kan komma att ge för möjligheter vad gäller visualisering av människokroppens olika kliniska tillstånd. 

Måndag 19 februari 2024. Anders Tegnell: "Erfarenhet av en pandemi”.

Föreläsare: Anders Tegnell är tidigare statsepidemiolog. Han har en bakgrund som infektionsläkare och har tjänstgjort inom WHO och Läkare utan gränser i flera länder utanför Sverige, företrädesvis i Afrika. Anders utsågs 2013 till statsepidemiolog efter att ha arbetat på Socialstyrelsen under några år. Han blev känd för hela Sverige som statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten under coronapandemin 2020-2021 och framträdde ofta i svenska och internationella medier. Nyligen delade ha med sig av sina erfarenheter av pandemin i en bok. Vi får ta del av dessa erfarenheter i föredraget och tillfälle till diskussion om erfarenheterna.

Onsdag 17 januari 2024. Att lyckas som kvinna, läkare, ledare på ett patriakalisk, hierarkiskt och akademiskt sjukhus.

Föreläsare: Karin Norlén blev efter studier i Uppsala legitimerad läkare 1970 och började samma år som underläkare vid Gävle lasarett. 1972 anställdes hon vid Akademiska sjukhuset och blev 1976 specialist i anestesi- och intensivvård. Karin antogs 1980 som docent i samma ämne och bedrev forskning fram till 1988 då hon flyttade till Saudiarabien för arbete som anestesiolog under två år.

Då Karin återvände till Akademiska sjukhuset 1990 fick hon ansvar för omorganisation av centraloperation och 1992 tillträdde hon som verksamhetschef vid nyskapade C-op 1.

Sedan 1998 har Karin haft flera chefsuppdrag bl.a. som chefsläkare och som chef för
kirurg- och psykiatridivisionerna. Under 40 år vid Akademiska sjukhuset har Karin
betytt mycket för utvecklingen av psykiatrisk och somatisk verksamhet såväl som för jämställdhet och kvinnliga läkares arbetsmiljö och löner. Sedan pensioneringen 2012 och till 2021 arbetade hon i region Gävleborg bl.a som läkarchef på intermedicin. Under hösten 2022 tjänstgjorde Karin som t.f. chef vid Uppsala medicinhistoriskia museum.

Onsdag 6 december 2023. Kåseri över RSÖ/USÖ profiler. Visning av X-huset med dess nya salar och adventsmingel.

Under året 2023 har tillbyggnaden av Campus USÖ, dvs. X-huset färdigställts och invigts. Tillbyggnaden ger läkarprogrammets lokaler ett tillskott med 6000 kvadratmeter som bland annat innehåller hörsal och restaurang. Sällskapets medlemmar får ta del i en intressant rundvandring på Campus och även i de nya lokalerna med prefekt Svante Hugosson.

Professor emeritus Dan Danielsson kåserade över några av de läkarporträtt som är placerade i USÖs matsal och utanför Wilandersalen. Porträtten, eller snarare karikatyrerna är utförda av docent Thorsten Stenberg (f. 1914). Stenberg var klinikchef på den 1964 nystartade plastikkirurgiska kliniken, en del av den satsning på regionvård som gjordes på 1960-talets början. Thorsten Stenberg pensionerades 1979.

Kvällen avslutades med ett adventsmingel i X-husets restaurang Spring.

Onsdag 8 november 2023. Inställd föreläsning.

Onsdag 18 oktober 2023. Smittkopporna - farsoten som försvann

Föreläsare: Kerstin Hulter Åsberg är docent och specialist i invärtesmedicin, och har i många år varit överläkare och klinikchef vid Enköpings sjukhus. Som invärtesmedicinare har hon hon bl.a. intresserat sig för strokesjukdomen och läkemedelsfrågor. På senare år har hon varit lektor i medicinhistoria, och engagerat sig för Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Smittkoppor var en mycket smittsam sjukdom med hög dödlighet. Den är känd sedan 1000 år, och i Sverige sedan 1400-talet. Tidigt såg man att ett insjuknande gav immunitet. Man började därför experimentera med variolisation – ympning med levande virus. Edward Jenner hette den läkare som upptäckte att kokoppor även gav immunitet. Kerstin Hulter Åsberg berättar den spännande historien om hur det gick till när smittkoppsviruset utrotades.

Onsdag 13 september 2023. Helena Klein – överläkare vid Garphyttans sanatorium
Föreläsare: Helle Klein är journalist, samhällsdebattör och präst. På 1990-talet var hon politisk chefredaktör för Örebro-Kuriren. Fram tills nyligen har hon varit chefredaktör för Dagens Arbete, men tillträdde under våren 2023 tjänsten som direktor för Sigtunastiftelsen. Helle förbereder sedan en tid en bok om Helena Klein.
Garphyttans sanatorium uppfördes under åren 1911-1913 av dåvarande ÖLL. Det låg som brukligt var utanför bebyggelse, så att ”friskluftbehandling” kunde erbjudas. Som mest hade sjukhuset 188 vårdplatser. Sanatoriet var den direkta föregångaren till vår tids lungmedicinska klinik. Under ett kvartssekel, 1926-1950, var Helena Klein överläkare i Garphyttan. Hon var också Sveriges första kvinnliga överläkare. Om Helena Kleins intressanta levnadsöde berättar hennes släkting, Helle Klein.

Onsdag 19 april 2023 17:30
Marcel Proust – hans astma och hans läkare
Föreläsare: Med. dr. Carl Lindgren är barnläkare och litteraturvetare. Han har publicerat ett femtiotal artiklar i såväl akademiska som populärvetenskapliga tidskrifter med fokus på gränslandet mellan medicin och litteratur. Sedan 2018 är han redaktör för Svensk Medicinhistorisk Tidskrift.
Kvällens föreläsning handlar om författaren Marcel Proust (1871-1922) och hans tidvis svåra astma, som också förkortade hans liv. Den gängse uppfattningen om astma på Prousts tid var att det var likvärdigt med neurasteni. Därför låg också behandlingen till stor del inom neurologin eller psykiatrin. Inte heller inom den somatiska sjukvården fanns någon effektiv behandling, vilket Proust fick erfara. Proust dog en för tidig död i lunginflammation, sannolikt relaterad till astman.

Onsdag 15 mars 2023 17:30
”Asociala och imbecilla” – kvinnorna på Västra Mark 1931-1967
Föreläsare: docent Kristina Engwall, disputerade år 2001 i historia vid Örebros universitet med avhandlingen ”Asociala och imbecilla”. Kvinnorna på Västra Mark 1931-1967.
Västra Marks sjukhus är ett nästan bortglämt sjukhus i Örebro. Sjukhuset var från början statligt, och härbärgerade personer med psykisk utvecklingsstörning. Inom denna grupp befann sig så kallade asociala och imbecilla kvinnor. Många av dessa kvinnor befann sig i gränsområdet mellan avvikande och normalt.
Kristina Engwall kommer att berätta om hur kvinnorna på Västra Mark var en utsatt grupp människor som upplevt otrygghet samt fysiska och sexuella övergrepp. Men i samhällsdebatten i tidigt 1900-tal ansågs kvinnorna vara problemet, p.g.a sin "sexuella" opålitlighet". De samhälleliga åtgärderna resulterade i internering, till exempel på Västra Mark, sterilisering och äktenskapsförbud.

Onsdag 15 feb2023 17:30
Nils Bejerot, ”den svenska narkotikapolitikens fader”
Föreläsare: Susanne Bejerot, professor i psykiatri vid Örebro universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset, föreläser om sin far, Nils Bejerot (1921-1988).
Nils Bejerot har kallats ”den svenska narkotikapolitikens fader”. Under 1980-talet var han en av Sveriges mest inflytelserika opinionsbildare. Han är den som betytt mest för att vända svensk narkotikapolitik i restriktiv riktning, vilket också lett till att han blivit en omstridd person, både före och efter sin död. Han är också känd för att efter sitt arbete med Norrmalmstorgsdramat ha myntat den internationellt spridda termen Stockholmssyndromet.
Susanne Bejerot kommer att ge några exempel på de projekt som Nils var involverad i, och även ge oss en bild av mannen bakom rubrikerna

Onsdag 18 jan2023 17:30
Den stora neddragningen vid RSÖ 1995-2000
Dåvarande sjukhusledningen Kjell Nilsson, sjukhusdirektör, Hasse Zettergren, ekonomichef och Ove Pettersson, personal och informationschef föreläser om den dramatiska förändringen. Moderator Ingmar Näslund..
Under andra halvan av nittiotalet genomfördes vid Regionsjukhuset i Örebro den sannolikt procentuellt största neddragningen vid ett högspecialiserat sjukhus som ägt rum i Sverige i modern tid. Parallellt med neddragningen och som en väg ur krisen tillskapades nya former och resurser för kunskapsutveckling och forskning. Genomförandeprocessen och dess olika konsekvenser, positiva och negativa, kommer att beskrivas. Frågor och inlägg från åhörarna välkomnas

Onsdag 14 dec 2022 17:30
Cancervårdens framsteg de senaste 40 åren
Johan Ahlgren, verksamhetschef för Regionalt Cancercentrum Mellansverige, docent och tidigare överläkare på Universitetssjukhuset i Örebro samt Johan Reizenstein, överläkare Onkologiska kliniken, Strålsektionen, Universitetssjukhuset i Örebro föreläser om den historiskt betydelsefulla utvecklingen av cancervård och behandling.
Sedan1980-talet har en remarkabel utveckling skett gällande diagnostik och behandling av cancersjukdomar. Detta har inneburit stora förbättringar för de patienter som drabbas av cancer med ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Även sjukvårdens organisation runt cancerpatienterna har förändrats och fokus på individualiserat omhändertagande har lett till en mer patientcentrerad vård.
Föreläsningen kommer att ge exempel på alltmer skräddarsydd medicinsk behandling och strålbehandling, men också vad nationella vårdprogram inneburit i form av förbättrad vårdkvalitet.

Onsdag 9 nov 2022 17:30
Vitsippan 30 år - ett hospice växer fram
Professor Britt-Marie Ternestedt och överläkare Peter Appelros delar med sig om hur Vitsippan kom till. Britt-Marie Ternestedt var initiativtagare och Peter Appelros verksamhetschef vid den Geriatriska kliniken där Vitsippan kom att ligga.
Den 1 oktober 1991 invigdes Gästhemmet Vitsippan, den första landstingsdrivna hospiceavdelningen i Sverige. Målet var att stödja svårt sjuka och döende människor att leva så bra som möjligt livet ut. Gästhemmet skulle bli ett komplement till andra vårdformer och skulle också initiera och bedriva forskning och utbildning. Nu, 30 år senare, finns Vitsippan på USÖ som en palliativ sektion med avdelning 84 Vitsippan och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Fortfarande är målsättningen att "med engagemang, respekt och omtanke stödja patienten i att uppnå bästa möjliga livskvalitet..."

Onsdag 910 okt2022 17:30
Pest och kolera i Örebro län – hur man förhindrade smittspridning under 1700-1800-talen
Föreläsare är Håkan Henriksson, verksamhetsledare och arkivarie på ArkivCentrum Örebro län. Hans historiska forskning har främst koncentrerats till vår bergshanterings historia samt behandlingen av krigsfångarna i Sverige under stora nordiska kriget.
Senaste gången pesten kom till Sverige var sensommaren 1710, då med Stockholm som första ort att drabbas. Koleran kom för första gången sensommaren 1834. Den gången var det Göteborg som först drabbades. Det var visserligen två olika typer av epidemier men sättet som man gick tillväga på för att förhindra smittspridningen var till stor del densamma.

Onsdag 14 sewpt 2022 17:30
Föreläsare är Roman Wasserman Wroblewski, Holocaust Remembrance Association.
Under 1945 räddades många koncentrationsfångar med Vita båtarna till Sverige. Beredskapssjukhus för vård och rehabilitering upprättades i Sigtuna och i Örebro på dåvarande Engelbrektsskolan. Detta är inte så väl känt men informationen som finns i bl.a. sjukvårdsjournaler har lyfts fram ur sina gömmor och berättas av Roman Wasserman Wroblewski.

Onsdag 18 maj 2022 17:30
För att köra framåt måste man titta i backspegeln
Föreläsare är Barbro Westerholm, läkare, riksdagsledamot, tidigare generaldirektör för socialstyrelsen m.m.
Världshälsoorganisationen (WHO ) har uttalat att diskriminering på grund av ålder är den svåraste diskrimineringsgrunden att göra någonting åt. Den är ett hot mot människors livskvalitet och hälsa. Som den läkare och politiker hon är ägnar Barbro Westerholm tid och kraft åt att uppmärksamma åldersdiskrimineringen och bidra till kampen mot den. För att föra frågan framåt är det viktigt att se i backspegeln hur den utvecklats globalt och i Sverige. På grundval av den kunskapen kommer hon i sitt föredrag att föra fram vad vi nu behöver göra i den kampen.

Onsdag 20 april 2022 17:30
Hjärnans utveckling och medvetandets uppkomst
- en medicinhistorisk exposé
Föreläsare är professor Hugo Lagercrantz
Det är ungefär 100 år sedan, som Nobelpris-upptäckten av hur hjärnan bildas skedde i Freiburg, Tyskland. Det var doktoranden Hilde Mangold, som visade hur bildningen av hjärnan kunde induceras. För att få ut sin doktorsgrad tenterade hon för fenemenologen Edmund Husserl - ett intressant möte mellan en biolog och filosof varvid kanske den eviga frågan om brain and mind (kropp och själ) diskuterades.
Det är utgångspunkten för Hugo Lagercrantz´ föreläsning om upptäckter av hur hjärnan utvecklas och medvetandet uppkommer

Onsdag 16 mars 2022 17:30
Sjuksköterskeutbildningen vid lasarettet i Örebro och Gula Korsets kamratförening
Föreläsare är professor emerita Henny Olsson och leg sjuksköterska Maja Cederhammar ordförande i Gula Korsets kamratförening berättar om sjuksköterskeutbildningen i Örebro. Här har funnits sjuksköterskeutbildning sedan 1894 och sedan 1911 - och alltjämnt - bär sjuksköterskor som är utbildade i Örebro det gula korset på sin brosch.

Onsdag 19 jan 2022 17:30
Pest och kolera i Örebro län – hur man förhindrade smittspridning under 1700-1800-talet
Föreläsare är Håkan Henriksson, verksamhetsledare och arkivarie på ArkivCentrum Örebro län. Hans historiska forskning har främst koncentrerats till vår bergshanterings historia samt behandlingen av krigsfångarna i Sverige under stora nordiska kriget.
Senaste gången pesten kom till Sverige var sensommaren 1710, då med Stockholm som första ort att drabbas. Koleran kom för första gången sensommaren 1834. Den gången var det Göteborg som först drabbades. Det var visserligen två olika typer av epidemier men sättet som man gick tillväga på för att förhindra smittspridningen var till stor del densamma.

ONSDAG 8 dec 2021 kl 17.30
Hur har läkare format världshistorien ?
Titta på som video
Föreläsare: Professor emeritus Stephan Rössner bjuder på en illustrerad historisk exposé från 900-talets kung Sancho den fete av Leon till DDR:s Erich Honecker i vår tid.
De ”storas” läkares insatser erbjuder fascinerande läsning. Hur hade världen sett ut utan deras medverkan? Världens beslutsfattare genom århundrandena har inte sällan varit verkligt sjuka och hälsotillståndet, och därmed beslutskapaciteten, hos ledare som Napoleon, Bismarck, minst 5 amerikanska presidenter, Churchill, Hitler m fl har till stor del påverkats av de läkare, som världens ledare omgett sig med. Gjorde de någon nytta för den patient och de samfund de tjänade? Hade historien sett annorlunda ut om de skött sina patienter på ett annat sätt?

ONSDAG 10 nov 2021 kl 17.30
Kirurgins utveckling till universitetsklinik i Örebro
Titta på som video
Föreläsare: Göran Wallin, Ingmar Näslund och Lars-Göran Larsson
Kirurgin vid Örebro lasarett intog tidigt en särställning i svensk kirurgisk utveckling och har bidragit till den kliniska träningen för flera framstående kirurger genom tiderna. Forskningen har också haft en framträdande roll vilken intensifierades när Högskolan i Örebro blev universitet och den medicinska fakulteten utvecklades.
Ingmar Näslund, docent vid Örebro universitet, Lars-Göran Larsson, överläkare Mora lasarett/USÖ och Göran Wallin, adjungerad professor vid Örebro universitet ger oss en exposé över kirurgklinikens resa från en lasarettsklinik till en universitetsklinik med högklassig kirurgi och forskning.

ONSDAG 13 OKT 2021 kl 17.30
FUSKARNA: Om Macchiarinis och andra svek mot vetenskapen
Titta på som video
Föreläsare: Kjell Asplund
Professor Kjell Asplund skildrar ett dussintal av vår tids mest flagranta bedragare inom läkarvetenskapen, bland dem kirurgen Paolo Macchiarini, psykologen Diederik Stapel och entreprenören Elizabeth Holmes. Han visar på svårigheterna att tidigt känna igen fusk, hur fuskarens förslagenhet ofta är förknippad med en karismatisk personlighet, tränger in i fuskets drivkrafter och lyfter fram visselblåsarnas och fuskjägarnas avgörande kurage.
Nu har du möjlighet att lyssna till ett intressant föredrag från vetenskapens innersta rum, en läkarens och ämbetsmannens egen true crime, där den viktigaste frågan är: Hur kan vi skydda forskningen från bedragare och bevara allmänhetens tilltro till läkarvetenskapen?

TORSDAG 28 JANUARI 2021 KL. 14:00
Seminarium för barninfektionsläkare Maria Björkqvist.
Maria Björkqvist kom till Örebro infektionsklinik i slutet av 80-talet och började därefter på barnkliniken i Örebro där hon verkat i mer än 25 år. Inför att hon lämnar kliniken för att flytta till Östersund så anordnas ett seminarium till hennes ära.
14.00: Maria Björkqvist. Barninfektioner Då och Nu.
14.15: Jens Schollin. Från länssjukhus till universitetsklinik
14.45: Jan Källman. Nya antibiotika.
15.05: Jonas Ludvigsson. Reflektioner kring Covid-19
15.25: Maria Björkqvist. Cystisk fibros - från död till liv
15.40. Maria Björkqvist. Avrundning

ONSDAG 26 FEBRUARI 2020 KL. 17:30
ÖronNäsaHals-verksamhet i Örebro län under 1900-talet
Föreläsare: Ingemar Engstrand
Ingemar Engstrand är med lic, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, Lindesberg och Örebro; pensionerad överläkare, verksamhetschef, anmälningsläkare. Ingemar Engstrand är namnkunnig i Region Örebro Län och är känd för yttringar i press o media om företeelser och skeenden inom sjukvård och hälsa. Han har dessutom en erkänt gedigen kunskap om de historiska förändringar som skett inom regionen över tid om vilket han nu berättar från sin egen specialitet, Öron Näsa Hals-verksamheterna

ONS 29 JAN 2020 kl 17.30
Jussi och hjärtat
Föreläsare: Mårten Rosenqvist
Mårten Rosenqvist, professor i hjärtsjukdomar och överläkare vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, är även kungafamiljens "husläkare" eller så kallade förste livmedikus. Intresset för patienter med rytmrubbningar intensifierades under det år då han var gästforskare i San Francisco. Mårten Rosenqvist arbetade med patienter med hjärtrusningar och var med och utvecklade en ablationsteknik som innebär att man går in och bränner av de extra elektriska banor i hjärtat som orsakar rytmrubbningarna.
Mårten Rosenqvist kommer att berätta bla den historiska medicinska sanningen bakom Jussi Björlings död.

ONS 4 DEC 2019 kl 17.30
Columbus och myter om syfilis
Föreläsare: Professor Dan Danielsson, Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro Universitet
Dan Danielsson, nestor och still going strong, är en av förgrundsgestalterna till den framgångsrika mikrobiologiska forskning som har bedrivits och fortfarande bedrivs i Örebro
Han anställdes vid kliniskt bakteriologiska laboratoriet på Regionsjukhuset Örebro 1966, kom att stanna kvar där fram till sin pensionering 1996 och medverkar fortfarande i olika forskningssammanhang.
Han presenterar under föreläsningen sin nyutkomna bok

ONS 13 NOV 2019 kl 17.30
Flickan i medicinen
I det sena 1800-talets medicinska litteratur beskrevs flickor som sjuka, klena och överansträngda. Läkarna skrev om kloros och blodbrist som följd av ohälsosam klädsel, hårda studier och stillasittande tillvaro.
Men efter sekelskiftet 1900 framträdde ett nytt ideal – den nya flickan.
Läkarna började beskriva flickorna som friska, starka och aktiva. De nya flickorna klädde sig hälsosammare, de ägnade sig åt aktiviteter och friluftsliv och allt fler fick tillgång till utbildning. Hälsoundersökningar från skolor visade också att flickornas hälsa hade förbättrats.
Om denna förändring, om läkarnas – och särskilt de kvinnliga läkarnas – beskrivning av flickorna och om hur flickor vid flera tillfällen i historien har förknippats med sjuklighet, handlar denna föreläsning.
Anna-Karin Larsson är verksam som proprefekt, forskare och lärare vid Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Hon disputerade 2007 med avhandlingen ”Flickan i medicinen. Ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930”. Intresseområden är medicinhistoria, genusforskning, folkhälsofrågor samt kvinno- och barndomshistoria under 1800- och 1900-talen.

ONS 23 OKT 2019 kl 17.30
Medicinhistorikern som gick upp i rökFöreläsare: Matz Larsson
Matz Larsson är Lungspecialist, docent vid Lunds Universitet och Sveriges enda verksamma läkare med specialisering inom området tobaksprevention. Forskar om passiv rökning, tobaksavvänjning.
Matz Larsson har även ett stort intresse för evolutionsbiologi och har publicerat hypoteser om musikens/dansens evolutionära ursprung, fiskstim, fågelflockar, språkhjärnan, högerhänthet, öga hand-styrning.
Forskningen presenteras denna kväll i form av tidsresor. Vi rullar både bakåt och framåt.

ONS 18 SEP 2019 kl 17.30
Katastrofmedicin. Med världen som arbetsfält
Föreläsare: Docent och Överläkare Louis Riddez, Traumaenheten Nya Karolinska sjukhuset, Stockholm
Louis Riddez är en av de ledande läkarna inom trauma- och katastrofmedicinen i Sverige. Han har en mångårig erfarenhet av arbete vid större katastrofer runtom i världen och av traumakirurgi i Sverige. Han har också varit flitigt anlitad som föreläsare och undervisare på bland annat läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Louis kommer att berätta om olika uppdrag i världen och i Sverige

TORS 2 MAJ 2019 kl 17.30
Leonardo da Vinci – ett universalgeni
Jonas Ludvigsson och Magnus Lindberg föreläser och reflekterar om Leonardo da Vinci med anledning det är 500 år sedan han avled.
Jonas Ludvigsson är professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet och överläkare vid Barnkliniken på Örebro Universitetssjukhus.
Magnus Lindberg är professor i medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet och överläkare vid Hudkliniken, USÖ.
Örebro Läkarsällskap och Örebro Medicinskhistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning.

ONS 3 APR 2019 kl 17.30
Handhygienens historiska betydelse
Titta på som video
Hans Fredlund föreläser om smittsamma sjukdomar och hygien ur ett medicinskhistoriskt perspektiv.
Hans Fredlund är överläkare på Infektionskliniken, USÖ. Han är disputerad kring bakterier och hjärnhinneinflammation. Hans Fredlund är välkänd i media som hygienläkare under 30-tal år.
Örebro Medicinskhistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning.

ONS 6 MAR 2019 kl 17.30
Vaccinationer – från kokoppor till HIV
Titta på som video
Föreläsare: Sören Andersson

ONS 28 NOV 2018 kl 15.30
Människan och blodet. ”Our bloody story”
Titta på som video
Föreläsare: Olle Berséus

ONS 17 OKT 2018
"Hur fick Örebro läkarutbildning och ett Universitetssjukhus?"
Titta på som video
Föreläsare: Jens Schollin
Jens Schollin är barnläkare, professor och tidigare rektor för Örebro Universitet. Han har tillsammans med andra under en lång tid av år arbetat för att tillföra Örebro läkarutbildning och att Örebro Högskola blev Örebro Universitet. Efter tre ansökningar om rättigheten att utbilda till läkare kröntes detta med framgång 2003. Han berättar om processen och hur det egentligen gick till framför och bakom kulisserna under denna spännande tid.

ONS 23 MAJ 2018
Syfilins historia
Föreläsare: Överläkare My Falk

TORS 5 APR 2018
Transfusionsmedicin. “Back to the future”
Föreläsare: Olle Berséus

TIS 10 OKT 2017
Psykiatrins historia
Föreläsare: Karolina Tärnmark
Ett utmärkt tillfälle att förstå psykiatrin idag utifrån dess framväxt genom historien. En exposé över ämnet kommer ges och guida oss från det förflutna till nutidens stundom heta psykiatridebatt. Ett måste för alla studenter, läkare och andra som vill ta till sig essentiell bildning inom området!

ONS 22 MAR 2017
"Paradigmskiften, Serendipities och Analogier ”-
Medicinhistoriska axplock från Antik Tid till Nutid
Föreläsare: Dan Danielsson
Professor emeritus Dan Danielsson föreläser om medicinens historia. Han är en av de mer berömda forskarna inom mikrobiologi i Sverige och var verksam på USÖ (då kallat RSÖ), som han satte på den vetenskapliga kartan, under flera decennier. Bland annat var han en pionjär inom gonkock- och Helicobacter pylori-forskning.