Örebro medicinhistoriska sällskap

Tidigare föreläsningar

TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR
En del föreläsningar finns inspelade och tillgängliga som YouTubevideos. Markeras med klickbar text: Titta på som video

ONSDAG 8 dec 2021 kl 17.30
Hur har läkare format världshistorien ?
Titta på som video
Föreläsare: Professor emeritus Stephan Rössner bjuder på en illustrerad historisk exposé från 900-talets kung Sancho den fete av Leon till DDR:s Erich Honecker i vår tid.
De ”storas” läkares insatser erbjuder fascinerande läsning. Hur hade världen sett ut utan deras medverkan? Världens beslutsfattare genom århundrandena har inte sällan varit verkligt sjuka och hälsotillståndet, och därmed beslutskapaciteten, hos ledare som Napoleon, Bismarck, minst 5 amerikanska presidenter, Churchill, Hitler m fl har till stor del påverkats av de läkare, som världens ledare omgett sig med. Gjorde de någon nytta för den patient och de samfund de tjänade? Hade historien sett annorlunda ut om de skött sina patienter på ett annat sätt?

ONSDAG 10 nov 2021 kl 17.30
Kirurgins utveckling till universitetsklinik i Örebro
Titta på som video
Föreläsare: Göran Wallin, Ingmar Näslund och Lars-Göran Larsson
Kirurgin vid Örebro lasarett intog tidigt en särställning i svensk kirurgisk utveckling och har bidragit till den kliniska träningen för flera framstående kirurger genom tiderna. Forskningen har också haft en framträdande roll vilken intensifierades när Högskolan i Örebro blev universitet och den medicinska fakulteten utvecklades.
Ingmar Näslund, docent vid Örebro universitet, Lars-Göran Larsson, överläkare Mora lasarett/USÖ och Göran Wallin, adjungerad professor vid Örebro universitet ger oss en exposé över kirurgklinikens resa från en lasarettsklinik till en universitetsklinik med högklassig kirurgi och forskning.

ONSDAG 13 OKT 2021 kl 17.30
FUSKARNA: Om Macchiarinis och andra svek mot vetenskapen
Titta på som video
Föreläsare: Kjell Asplund
Professor Kjell Asplund skildrar ett dussintal av vår tids mest flagranta bedragare inom läkarvetenskapen, bland dem kirurgen Paolo Macchiarini, psykologen Diederik Stapel och entreprenören Elizabeth Holmes. Han visar på svårigheterna att tidigt känna igen fusk, hur fuskarens förslagenhet ofta är förknippad med en karismatisk personlighet, tränger in i fuskets drivkrafter och lyfter fram visselblåsarnas och fuskjägarnas avgörande kurage.
Nu har du möjlighet att lyssna till ett intressant föredrag från vetenskapens innersta rum, en läkarens och ämbetsmannens egen true crime, där den viktigaste frågan är: Hur kan vi skydda forskningen från bedragare och bevara allmänhetens tilltro till läkarvetenskapen?

TORSDAG 28 JANUARI 2021 KL. 14:00
Seminarium för barninfektionsläkare Maria Björkqvist.
Maria Björkqvist kom till Örebro infektionsklinik i slutet av 80-talet och började därefter på barnkliniken i Örebro där hon verkat i mer än 25 år. Inför att hon lämnar kliniken för att flytta till Östersund så anordnas ett seminarium till hennes ära.
14.00: Maria Björkqvist. Barninfektioner Då och Nu.
14.15: Jens Schollin. Från länssjukhus till universitetsklinik
14.45: Jan Källman. Nya antibiotika.
15.05: Jonas Ludvigsson. Reflektioner kring Covid-19
15.25: Maria Björkqvist. Cystisk fibros - från död till liv
15.40. Maria Björkqvist. Avrundning

ONSDAG 26 FEBRUARI 2020 KL. 17:30
ÖronNäsaHals-verksamhet i Örebro län under 1900-talet
Föreläsare: Ingemar Engstrand
Ingemar Engstrand är med lic, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, Lindesberg och Örebro; pensionerad överläkare, verksamhetschef, anmälningsläkare. Ingemar Engstrand är namnkunnig i Region Örebro Län och är känd för yttringar i press o media om företeelser och skeenden inom sjukvård och hälsa. Han har dessutom en erkänt gedigen kunskap om de historiska förändringar som skett inom regionen över tid om vilket han nu berättar från sin egen specialitet, Öron Näsa Hals-verksamheterna

ONS 29 JAN 2020 kl 17.30
Jussi och hjärtat
Föreläsare: Mårten Rosenqvist
Mårten Rosenqvist, professor i hjärtsjukdomar och överläkare vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, är även kungafamiljens "husläkare" eller så kallade förste livmedikus. Intresset för patienter med rytmrubbningar intensifierades under det år då han var gästforskare i San Francisco. Mårten Rosenqvist arbetade med patienter med hjärtrusningar och var med och utvecklade en ablationsteknik som innebär att man går in och bränner av de extra elektriska banor i hjärtat som orsakar rytmrubbningarna.
Mårten Rosenqvist kommer att berätta bla den historiska medicinska sanningen bakom Jussi Björlings död.

ONS 4 DEC 2019 kl 17.30
Columbus och myter om syfilis
Föreläsare: Professor Dan Danielsson, Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro Universitet
Dan Danielsson, nestor och still going strong, är en av förgrundsgestalterna till den framgångsrika mikrobiologiska forskning som har bedrivits och fortfarande bedrivs i Örebro
Han anställdes vid kliniskt bakteriologiska laboratoriet på Regionsjukhuset Örebro 1966, kom att stanna kvar där fram till sin pensionering 1996 och medverkar fortfarande i olika forskningssammanhang.
Han presenterar under föreläsningen sin nyutkomna bok

ONS 13 NOV 2019 kl 17.30
Flickan i medicinen
I det sena 1800-talets medicinska litteratur beskrevs flickor som sjuka, klena och överansträngda. Läkarna skrev om kloros och blodbrist som följd av ohälsosam klädsel, hårda studier och stillasittande tillvaro.
Men efter sekelskiftet 1900 framträdde ett nytt ideal – den nya flickan.
Läkarna började beskriva flickorna som friska, starka och aktiva. De nya flickorna klädde sig hälsosammare, de ägnade sig åt aktiviteter och friluftsliv och allt fler fick tillgång till utbildning. Hälsoundersökningar från skolor visade också att flickornas hälsa hade förbättrats.
Om denna förändring, om läkarnas – och särskilt de kvinnliga läkarnas – beskrivning av flickorna och om hur flickor vid flera tillfällen i historien har förknippats med sjuklighet, handlar denna föreläsning.
Anna-Karin Larsson är verksam som proprefekt, forskare och lärare vid Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Hon disputerade 2007 med avhandlingen ”Flickan i medicinen. Ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930”. Intresseområden är medicinhistoria, genusforskning, folkhälsofrågor samt kvinno- och barndomshistoria under 1800- och 1900-talen.

ONS 23 OKT 2019 kl 17.30
Medicinhistorikern som gick upp i rökFöreläsare: Matz Larsson
Matz Larsson är Lungspecialist, docent vid Lunds Universitet och Sveriges enda verksamma läkare med specialisering inom området tobaksprevention. Forskar om passiv rökning, tobaksavvänjning.
Matz Larsson har även ett stort intresse för evolutionsbiologi och har publicerat hypoteser om musikens/dansens evolutionära ursprung, fiskstim, fågelflockar, språkhjärnan, högerhänthet, öga hand-styrning.
Forskningen presenteras denna kväll i form av tidsresor. Vi rullar både bakåt och framåt.

ONS 18 SEP 2019 kl 17.30
Katastrofmedicin. Med världen som arbetsfält
Föreläsare: Docent och Överläkare Louis Riddez, Traumaenheten Nya Karolinska sjukhuset, Stockholm
Louis Riddez är en av de ledande läkarna inom trauma- och katastrofmedicinen i Sverige. Han har en mångårig erfarenhet av arbete vid större katastrofer runtom i världen och av traumakirurgi i Sverige. Han har också varit flitigt anlitad som föreläsare och undervisare på bland annat läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Louis kommer att berätta om olika uppdrag i världen och i Sverige

TORS 2 MAJ 2019 kl 17.30
Leonardo da Vinci – ett universalgeni
Jonas Ludvigsson och Magnus Lindberg föreläser och reflekterar om Leonardo da Vinci med anledning det är 500 år sedan han avled.
Jonas Ludvigsson är professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet och överläkare vid Barnkliniken på Örebro Universitetssjukhus.
Magnus Lindberg är professor i medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet och överläkare vid Hudkliniken, USÖ.
Örebro Läkarsällskap och Örebro Medicinskhistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning.

ONS 3 APR 2019 kl 17.30
Handhygienens historiska betydelse
Titta på som video
Hans Fredlund föreläser om smittsamma sjukdomar och hygien ur ett medicinskhistoriskt perspektiv.
Hans Fredlund är överläkare på Infektionskliniken, USÖ. Han är disputerad kring bakterier och hjärnhinneinflammation. Hans Fredlund är välkänd i media som hygienläkare under 30-tal år.
Örebro Medicinskhistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning.

ONS 6 MAR 2019 kl 17.30
Vaccinationer – från kokoppor till HIV
Titta på som video
Föreläsare: Sören Andersson

ONS 28 NOV 2018 kl 15.30
Människan och blodet. ”Our bloody story”
Titta på som video
Föreläsare: Olle Berséus

ONS 17 OKT 2018
"Hur fick Örebro läkarutbildning och ett Universitetssjukhus?"
Titta på som video
Föreläsare: Jens Schollin
Jens Schollin är barnläkare, professor och tidigare rektor för Örebro Universitet. Han har tillsammans med andra under en lång tid av år arbetat för att tillföra Örebro läkarutbildning och att Örebro Högskola blev Örebro Universitet. Efter tre ansökningar om rättigheten att utbilda till läkare kröntes detta med framgång 2003. Han berättar om processen och hur det egentligen gick till framför och bakom kulisserna under denna spännande tid.

ONS 23 MAJ 2018
Syfilins historia
Föreläsare: Överläkare My Falk

TORS 5 APR 2018
Transfusionsmedicin. “Back to the future”
Föreläsare: Olle Berséus

TIS 10 OKT 2017
Psykiatrins historia
Föreläsare: Karolina Tärnmark
Ett utmärkt tillfälle att förstå psykiatrin idag utifrån dess framväxt genom historien. En exposé över ämnet kommer ges och guida oss från det förflutna till nutidens stundom heta psykiatridebatt. Ett måste för alla studenter, läkare och andra som vill ta till sig essentiell bildning inom området!

ONS 22 MAR 2017
"Paradigmskiften, Serendipities och Analogier ”-
Medicinhistoriska axplock från Antik Tid till Nutid
Föreläsare: Dan Danielsson
Professor emeritus Dan Danielsson föreläser om medicinens historia. Han är en av de mer berömda forskarna inom mikrobiologi i Sverige och var verksam på USÖ (då kallat RSÖ), som han satte på den vetenskapliga kartan, under flera decennier. Bland annat var han en pionjär inom gonkock- och Helicobacter pylori-forskning.