Musikhögskolan

Allmän information om färdighetsprov

Vilken utbildning söker du?

Först måste du ta reda på vilken eller vilka utbildningar du vill söka och till vilka musikhögskolor. Observera att de sex musikhögskolorna i Göteborg, Ingesund, Malmö, Piteå, Stockholm och Örebro samarbetar men är fristående ifrån varandra. Därför kan provinformation och förfarande vara olika vid de olika musikhögskolorna. Likartade utbildningar kan ha olika benämningar, ha olika antagningskrav och skilja sig åt på en rad andra punkter. Därför är det viktigt att du hämtar all den information du behöver via varje enskild musikhögskolas eget informationsmaterial.

Vilka prov ska du göra?

När du bestämt dig vilken eller vilka utbildningar du vill söka, och var, hittar du provinformation på respektive musikhögskolas hemsida. Du måste själv se till att du gör alla prov. Om du inte blivit kallad till alla prov bör du kontakta aktuell musikhögskola. Du ska vara beredd att i samband med proven visa godkänd legitimation.

Färdighetsprov

Färdighetsprov görs för att pröva särskild behörighet och för att utgöra urvalsgrund för antagning till de olika utbildningsalternativen.

Gemensamma prov lärarutbildningen - G-prov

Till Ämneslärarprogrammen med inriktning musik är vissa färdighetsprov gemensamma (G1, G2, G3). Det innebär att du kan göra dessa prov vid en musikhögskola, och räkna godkänt resultat på provet vid de övriga lärosätena men inte Göteborg. G-proven får endast genomföras vid ett tillfälle per antagningsomgång och vid det lärosäte du prioriterat högst bland sökalternativen på www.antagning.se.

Musikteoriprov kandidatutbildningar

För de kandidatutbildningar som kräver ett skriftligt musikteoriprov (MT-prov) görs provet på respektive musikhögskola. MT-provet kommer inte tillgodoräknas mellan musikhögskolorna.

Lokala prov - L-prov

Lokala prov genomförs och bedöms vid den musikhögskola ansökan avser. Provresultatet gäller endast vid den musikhögskola där provet genomförts. Provinformation finner du på respektive musikhögskolas hemsida.

När ska du göra proven?

Provinformation finner du på respektive musikhögskolas hemsida.

Var ska du göra proven?

De lokala proven görs på den musikhögskola ansökan avser. Observera att likartade eller rent av identiska prov kan finnas vid flera musikhögskolor. Du måste ändå göra L-prov vid varje musikhögskola du söker till.

Till Ämneslärarprogrammen med inriktning musik gör du G-proven vid den musikhögskola du angivit som högsta prioritet i din ansökan.

För de kandidatutbildningar som kräver ett skriftligt musikteoriprov (MT-prov) görs provet på respektive musikhögskola.

Så här anmäler du dig

Anmälan sker via nätet på adressen www.antagning.se. Skapa ett användarkonto om du inte har ett sedan tidigare.

Prioritering­ - Observera!

Du måste vara noga med hur du prioriterar valen i din ansökan. Om du blir antagen till en utbildning du angett med hög prioritet stryks du automatiskt från övriga lägre sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett med lägre prioritet står du kvar som reserv på ditt högre sökalternativ men alternativen under stryks osv.

Behörighet

För antagning till utbildningsprogram krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet innebär i regel slutbetyg från gymnasieskola. Läs mer på antagning.se för närmare information. För studier på Master/avancerad nivå krävs en tidigare examen om minst 180 högskolepoäng.

Särskild behörighet innefattar i de flesta fall godkända färdighetsprov och de övriga specifika krav som gäller för tillträde till utbildningsprogrammet, t.ex. vissa gymnasiekurser eller tidigare examen.

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar som styrker din behörighet eller en eventuell ansökan om undantag från behörighetskraven, laddar du upp på antagning.se  i samband med anmälan, enligt de instruktioner som finns på www.antagning.se.
 Om du fortfarande går på gymnasiet måste du styrka din behörighet genom att komplettera din ansökan med ditt slutbetyg. För arbetsprover, repertoarlistor etc., se nedan

Arbetsprov, presentation och personlig reflektion

Till vissa utbildningar krävs att du redan i samband med ansökan skickar in arbetsprov, presentation eller personlig reflektion. Läs därför igenom provbeskrivningarna noga innan du gör din anmälan.

Kallelse till prov

Kallelse till prov sker via den e-postadress som du anger vid din anmälan på antagning.se. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar din e-post och även Skräplådan för att minimera risken att missa viktig information.

Funktionshinder

Om du har ett dokumenterat funktionshinder, som dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, fysiskt funktionshinder etc., har du möjlighet att få stöd i samband med färdighetsproven. Hjälpen är anpassad till ditt funktionshinder och avgörs av respektive musikhögskola i samråd med dig. För att få adekvat stöd måste du därför i samband med ansökan anmäla ditt funktionshinder till berörd musikhögskola.