This page in English

Musikhögskolan

Forskning

Musikhögskolan bedriver forskning inom olika forskargrupper och forskningsprojekt i ämnet Musikvetenskap. Musikforskning knyter an till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om människors föreställningar om världen.

Vid Örebro universitet behandlas frågor om musik som kulturellt och socialt fenomen, musikens betydelse för människor samt musikens funktion inom och utanför utbildningsinstitutioner.

Inriktning och verksamhetsområde:

  • Bedriva musikvetenskaplig forskning

  • Befrämja vetenskapsteoretisk kunskap och utveckling inom musikvetenskap

  • Befrämja pedagogisk, didaktisk och metodisk utveckling inom musikundervisningen