Musikhögskolan

G2 Musikteori

G2 Beskrivning av delprovet

Provbeskrivningen gäller för antagning till HT2024.

Teoriprovet är ett skriftligt prov som genomförs på plats på Musikhögskolan i Örebro. Provet består av tre delar: Musiklära, Gehör och Satslära. Den sammanlagda provtiden är 2 timmar.

Musiklära

Du ska i detta delprov visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera intervall, ackord, tonarter, taktarter, tonnamn, samt tidsvärden för noter och pauser.

Musik och notbild (Gehör)

Du får lyssna på ett musikexempel. Du ska ange sådant som saknas i notbilden; det kan gälla rytm, melodi eller ackord.

Satslära

Detta moment innehåller tre delar. Du kommer att ha tillgång till keyboard och hörlurar under hela delprovet.

1. Harmonisk analys
I notbilden ska du beskriva ackorden med lämplig analysmetod:

Funktionsanalys (T, S, D7) eller
Steganalys (I, IV, V7)

OBS! Ej ackordbeteckningar!

2. Fyrstämmig ackordbakgrund
Du ska skriva en fyrstämmig ackordbakgrund till en given ackordföljd. Stämmorna ska röra sig på ett naturligt sätt mellan de olika ackorden, dvs. utan stora eller svåra språng. Basstämman ska följa ackordbeteckningarna.

3. Tvåstämmighet
Du ska skriva en andrastämma till en given melodi. Det är viktigt att stämman passar till både den givna melodin och till ackorden.

Kriterier för G2

För godkänt prov ska den sökande:

  • visa grundläggande kunskaper i musiklära
  • visa grundläggande färdigheter i gehör utifrån klingande musikexempel och notbild
  • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

 

Här kan du se exempel på hur musikteoriprovet kan se ut.