Musikhögskolan

L-prov Instrumentalspel/sång

Behörighetsprov till Ämneslärarprogrammet, inriktning musik, 300 hp.

L-prov Instrumentalspel/sång 2024

L-provet kommer att ske genom inspelning och uppladdning av filmer.
 

L-provets delar:
Du ska framföra totalt tre stycken/låtar

-       Två valfria stycken/låtar med olika karaktär/stil/genre (som visar på din bredd).

OBS! För dig som söker klassiskt slagverk ska ett av styckena vara en etyd med liten trumma (med liknande svårighetsgrad som Björn Liljequist; Etyd Elementär), det andra stycket ska vara på marimba eller vibrafon.

-       Ett obligatoriskt stycke som du hittar i din mapp på ORU Cloud. Mer information och länk till din mapp skickas via mail efter den 5 augusti. Följ instruktionerna som du hittar i den uppladdade informationstexten som ligger i din mapp. För dig som söker inriktning jazz/pop ingår improvisation. 


Generell information om filmade provmoment:
-       Filma med mobilkamera eller liknande. Se till att ha god ljud- och bildkvalitet.
-       Inled varje film med att legitimera dig genom att filma din legitimation + ditt ansikte. Berätta vad du heter och vad du ska framföra för stycke/låt.
-       För att en bedömning ska kunna göras måste ditt ansikte och (för instrumentalister) dina händer synas under inspelningen.
-       Filmerna ska vara i en tagning – inga klipp är tillåtna.
-       Be gärna någon hålla kameran under inspelningen eller använd ett stativ.
-       Filmerna laddas upp på ORU Cloud under perioden 5 till 15 augusti. Mer information om hur det går till kommer skickas ut via e-post.
-       Döp filmerna med ditt för- och efternamn, instrument, klassiskt eller jazz/pop, titel på stycket/låten. Exempelvis: Karl Karlsson, Sång, klassiskt, Som en våg.

Generellt för de ovan beskrivna proven gäller:

Egenskaper/kompetenser som ska mätas
-       Instrumental/sångmässig färdighet/förmåga utifrån tekniska och konstnärliga aspekter.
-       Instuderingsförmåga.
-       Improvisation (endast jazz/pop).

Bedömningskriterier
-       Juryn gör en helhetsbedömning utifrån klang, intonation, tonbildning, artikulation, frasering, metrik, rytmik, agogik, dynamisk variation, motorik, teknik och stilkännedom.
-       Juryn bedömer den sökandes förmåga att tillägna sig en notbild efter en tids förberedelse.

Nivå för godkänt prov
Nivån i förkunskaper bedöms i relation till utbildningens krav.