Musikhögskolan

Provbeskrivning Komposition 2024

Behörighets- och urvalsprov till Konstnärligt kandidatprogram, inriktning Komposition, 180 hp.

Provets genomförande

Provet genomförs under två dagar samt med inlämnade arbetsprover. Ena provdagen digitala prov, andra provdagen på plats på Musikhögskolan, Örebro universitet under vecka 9 2024. Kallelse till prov skickas via epost ca 2 veckor innan provtillfället.

Arbetsprover

Du ska i samband med det digitala provet även ladda upp tre egna kompositioner där minst en av kompositionerna är skriven för instrumentalensemble. Övriga exempel på insända kompositioner kan vara till exempel soloinstrument, kör, eller digitala klangmedier.

Kompositionerna ska laddas upp som Pdf och/eller inspelade på ljudfil.

Den sökandes arbetsprover bedöms utifrån kvaliteten på musikaliskt hantverk och kreativitet samt förmåga till ett personligt sammanhängande konstnärligt uttryck

Arbetsproverna laddas upp på ORU-Cloud, mer information om hur det går till kommer skickas via epost i samband med kallelsen till prov.

Provmoment

Strukturlyssning med analys. (Muntligt prov, på plats)
Den sökande ska utifrån partitur och klingande förlaga kunna beskriva och diskutera förlagda musikexempel. Provet sker i grupp.

Arrangering/instrumentation. (Digitalt skriftligt prov)
Den sökande ska
- visa kunskaper om instrumentomfång samt terminologi för olika föredragsbeteckningar och spelarter
- kunna arrangera/instrumentera ett kort pianoutdrag för en given instrumentbesättning
- kunna skriva om ett orkesterpartitur till particell/klaverutdrag.

Musiklära och Satslära. (Skriftligt prov, på plats)
Den sökande ska
- visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för noter och pauser
- kunna analysera ett harmoniskt förlopp med funktionsbeteckningar eller stegbeteckningar
- med utgångspunkt i harmonisk analys eller ackordbeteckningar kunna skriva en fyrstämmig ackordisk sats.

Melodik och kontrapunkt. (Digitalt skriftligt prov)
Den sökande ska kunna
- komponera en melodi till en given text eller utifrån en första melodifras.
- frasera en given melodi genom att sätta ut fraseringsbågar, artikulation, dynamik etc.
- skriva en flerstämmig, kontrapunktisk sats med utgångspunkt från ett av flera alternativa teman

Gehör. (Skriftligt prov, på plats)
Den sökande ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera
‐ melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som t.ex. rytm, tonmaterial och ackord
‐ rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang
‐ harmoniska förlopp och ackords toninnehåll och omläggningar.

Bedömningskriterier

Här följer en mer utförlig provbeskrivning samt bedömningskriterier:
Den sökande ska visa på
- Färdigheter i komposition utifrån tekniska, konstnärliga och estetiska aspekter
- Kunskap och förmåga i musikteori.

Arbetsprover
Bedömning: Den sökandes arbetsprover bedöms utifrån kvaliteten på musikaliskt hantverk och kreativitet samt förmåga till ett personligt sammanhängande konstnärligt uttryck.

Musikaliskt hantverk
Den sökande ska:
- visa prov på en god hantverksmässig förmåga att använda de olika musikaliska byggstenarna rytm, melodi, harmonik och klang på ett rikt och varierat sätt
- kunna gestalta ett organiskt tidsflöde till en balanserad form

Bedömning: Bedömningen görs utifrån den sökandes förmåga att utnyttja och variera de möjligheter som de musikaliska byggstenarna ger. Den sökande ska också kunna visa prov på att hantera form och tid för att skapa ett sammanhängande och balanserat musikaliskt flöde.

Kreativitet
Den sökande ska:
- kunna behandla sitt material på ett kreativt sätt som inte huvudsakligen baseras på konventionella eller förutsägbara formuleringar

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att behandla sitt material på sätt som visar på originalitet och egna kreativa idéer. Kreativitet bedöms som förmåga att hantera sitt musikaliska material så att det presenterar lösningar som inte är helt förutsägbara och givna, huvudsakligen baserade på konventionella musikaliska formuleringar.

Förmåga till ett personligt sammanhängande konstnärligt uttryck
Den sökande ska:
- visa förmåga att förmedla ett konstnärligt ställningstagande genom att använda en känsla eller idé gestaltad genom ett musikaliskt uttryck

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att relatera musikaliska kvaliteter och idéer i förhållande till det konstnärliga uttryck som eftersträvas. Det musikaliska materialets emotionella kvaliteter kan förmedla varierande uttryck beroende av kontext men det ska vara möjligt att förstå valet av musikalisk idé i förhållande till det konstnärliga uttryck som eftersträvas.

Provmoment

Strukturlyssning med analys. (Muntligt prov)
Den sökande ska utifrån partitur och klingande förlaga kunna beskriva och diskutera förelagda musikexempel. Provet sker i grupp. 

Den sökande ska
- kunna beskriva hantverksmässiga aspekter i noterad och klingande förlaga
- kunna beskriva uttrycksmässiga egenskaper hos en noterad och klingande förlaga
- kunna relatera den noterade eller klingande förlagan till en musikalisk stil eller epok

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att med musikaliska termer och begrepp beskriva företeelser och egenskaper hos de olika musikaliska byggstenarna rytm, melodi, harmonik, klang och form. Bedömningen görs även av den sökandes förmåga att verbalt kunna beskriva musikens emotionella kvaliteter samt hur dessa kvaliteter relaterar till de musikaliska byggstenarna rytm, melodi, harmonik, klang och form. Den sökande ska även visa på förmåga att beskriva de stilistiska egenskaperna hos den noterade eller klingande förlagan.

Arrangering/instrumentation, Melodik och kontrapunkt (Skriftligt prov)
Den sökande ska
- ha instrumentkännedom och kunskap om terminologi som omfång, föredragsbeteckningar och spelarter.
- kunna arrangera/instrumentera ett kort pianoutdrag för en given instrumentbesättning.
- kunna skriva om ett orkesterpartitur till particell/klaverutdrag.
- kunna frasera en given melodi genom att sätta ut fraseringsbågar, artikulation och dynamik.
- kunna komponera en melodi till en given text eller utifrån en första melodifras.
- kunna skriva en flerstämmig, kontrapunktisk sats med utgångspunkt från ett av alternativa teman från angivna epoker eller genrer

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes kunskaper om notation och spelsätt för olika instrument samt förmågan att översätta musikaliska strukturer mellan olika instrument och instrumentgrupper. De melodiska stämmorna i provet bedöms om de passar i det melodiska och harmoniska sammanhanget.

Gehör/musik- och satslära (Skriftligt prov)
Den sökande ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera
‐ melodiska förlopp utifrån olika givna förutsättningar som rytm, tonmaterial och ackord
‐ rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang
‐ harmoniska förlopp och ackords toninnehåll och omläggningar.
- visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för noter och pauser.
- kunna analysera ett harmoniskt förlopp med funktionsbeteckningar eller stegbeteckningar
- med utgångspunkt i harmonisk analys eller ackordbeteckningar kunna skriva en fyrstämmig ackordisk sats.

Bedömning: Bedömningen av gehör görs om den sökande visar en korrekt uppfattning av de klingande förlagorna. Bedömningen av musik- och satslära görs av den sökandes kunskaper om vanliga begrepp och benämningar inom musikläran samt godkända kunskaper i harmonisk analys och stämföring i ackordisk sats.