Musikhögskolan

Provbeskrivning för Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad nivå, 15 hp

Färdighetsprovet består av

  • Skriftligt prov på distans med tidsbegränsning

Provtiden är 4 timmar. Provuppgiften presenteras online och lämnas in digitalt fyra timmar senare. Redovisning sker i pdf-format. 

Provmoment

Formlära 

  • Den sökande ska analysera ett instrumentalstycke med tre till fem stämmor från wienklassicismen genom att ringa in tematiska motiv, markera fraser och perioder samt klassificera likheter och kontraster med bokstavs- och siffersymboler. 

Instrumentation 

  • Den sökande ska instrumentera ett kort pianostycke eller klaverutdrag för en given instrumentbesättning. 

Bedömningskriterier 

Formlära 

  • Den sökande ska visa förmåga att identifiera återkommande och kontrasterande tematiska gestalter samt melodiskt och harmoniskt avgränsade avsnitt i ett längre musikaliskt förlopp. 

Instrumentation 

  • Den sökande ska visa förmåga att utläsa melodiska linjer i en fristämmig sats och överföra dem till idiomatiska stämmor för givna instrument.