Musikhögskolan

G2 Musikteori

Beskrivning av delprovet

Provet består av tre delar: Musiklära, Gehör och Satslära. Den sammanlagda provtiden är 2 timmar och 15 minuter.

På gehörsprovet får du använda en dator för att lösa uppgiften. Satsläraprovet och musikläraprovet sker däremot skriftligt, där du löser uppgifterna på en traditionell provblankett. Under provets tre delar har du tillgång till en synt kopplad till hörlurar.

Musiklära

Du ska i detta delprov visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för noter och pauser etc.

Musik och notbild (Gehör)

Du får lyssna på ett musikexempel i hörlurar kopplade till en dator. Du bestämmer själv hur många gånger du vill lyssna på varje del. Du ska ange sådant som saknas i notbilden; det kan gälla rytm, melodi eller ackord.

Satslära

Detta moment innehåller tre delar. Du kommer att ha tillgång till keyboard och hörlurar under hela delprovet.

1. Harmonisk analys
I notbilden ska du beskriva ackorden med lämplig analysmetod:

Funktionsanalys (T, S, D7) eller
Steganalys (I, IV, V7)

OBS! Ej ackordbeteckningar!

2. Fyrstämmig ackordbakgrund
Du ska skriva en fyrstämmig ackordbakgrund till en given ackordföljd. Stämmorna ska röra sig på ett naturligt sätt mellan de olika ackorden, dvs. utan stora eller svåra språng. Basstämman ska följa ackordbeteckningarna.

3. Tvåstämmighet
Du ska skriva en andrastämma till en given melodi. Det är viktigt att stämman passar till både den givna melodin och till ackorden.

Kriterier för G2

För godkänt prov ska den sökande:

  • visa grundläggande kunskaper i musiklära
  • visa grundläggande färdigheter i gehör utifrån klingande musikexempel och notbild
  • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.


Andra musikhögskolors provbeskrivningar

Till Musikhögskolan i Malmös provbeskrivning

Till Musikhögskolan i Ingesunds provbeskrivning

Till Musikhögskolan i Piteås provbeskrivning

Till KMHs provbeskrivning