Socialt entreprenörskap och socialt engagemang var temat på arenaträff

Mattias Dyrvik och Karin Collén

Samverkanskoordinatorerna Mattias Dyrvik och Karin Collén var värdar för arenaträffen UniLink.

Lärarstudenter som ger barn, unga och nyanlända extra stöd. Det var ett av projekten som presenterades på UniLinks arenaträff i Örebro. Temat för träffen var socialt entreprenörskap och socialt engagemang.

– Studenterna får möjlighet att använda det de lärt sig i utbildningen genom att delta i projekt i till exempel skolor, på HVB-hem eller fritidsgårdar. De kan dessutom arbeta i universitetets projekt Linje 14, säger Jan Jämte, lärare vid Örebro universitet.

Studiestödsprojektet ger studenterna 1,5 högskolepoäng och finns med som ett obligatoriskt moment i utbildningen. Det har dessutom lett till en förbättring av Linje 14, som tidigare inte hade några lärarstudenter i sin verksamhet.

Linje 14 är ett samverkansprojekt som arbetar med att fler ungdomar som växer upp i studieovana miljöer ska studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet.

Pia Ridderby och Jan Jämte

Pia Ridderby och Jan Jämte

– Vi arbetar med att studenterna ska vara positiva förebilder genom studiehjälp, studiebesök och summercollege, berättar Pia Ridderby, enhetschef för studentrelationer och ansvarig för Linje 14.

Social Impact Lab

En annan verksamhet, social Impact Lab, presenterades av innovationsrådgivare Åsa Allard och Johanna Björklund, forskare i miljövetenskap.

– Genom Social Impact Lab får forskare och undervisande personal under ett år får möjlighet att tillsammans med medarbetare från olika ämnesområden arbeta med innovationer som möter sociala utmaningar i samhället, berättar Åsa Allard.  

– Jag fick ett sammanhang att utveckla min idé i och redskap för att göra det på ett effektivt och bra sätt. I labbet har vi fokus på hur samhällsvetenskaplig forskning kan göra nytta i samhället, säger Johanna Björklund.

Johanna Björklund berättade om sin idé som handlar om hur man kan använda skollunchen i det pedagogiska arbetet och hur matsalen kan användas som laborationssal.

Åsa Allard och Johanna Björklund

Åsa Allard och Johanna Björklund

På det sättet vill hon ge barnen möjlighet att skapa ett personligt förhållningssätt till frågor om hållbarhet och miljö och att förstå hur vårt sätt att leva påverkar. Idag samarbetar hon med en skola som kommer att vara med att utveckla idén till en modell som kan användas av andra skolor.

UniLink arbetar för sociala innovationer och samverkan

Temat för arenaträffen var sociala innovationer och socialt entreprenörskap och hur akademin kan verka för att utveckla och stödja det engagemang och de initiativ som växer fram på lärosätena runt om i Sverige.

– Nätverket är en samverkansplattform för kunskapsutbyte mellan de universitet och högskolor som arbetar med samverkan, säger Mattias Dyrvik som tillsammans med Karin Collén ansvarade för träffen. Båda arbetar som samverkanskoordinatorer vid Örebro universitet.

– Intresset för frågor som rör sociala innovationer och entreprenörskap finns i hela landet. Därför behöver vi träffas för att berätta hur vi arbetar med olika samarbeten och projekt, tillägger Karin Collén.

Under UniLinks första dag berättade medarbetare från Örebro universitet om lärosätets sociala innovationer. Andra dagen presenterade Linköpings universitet sitt arbete med studenter och deras innovationer, Mötesplats Social Innovation berättade om vad som händer inom området samverkan och sociala innovationer.

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och Karin Collén