Linje 14

Kärnan i Linje 14 är möten mellan studenter och högstadieelever, med syfte att inspirera fler ungdomar till att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet samt skapa kännedom om högre studier.

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun, som startade i Vivalla 2003. Målet är att få fler elever från studieovana hem att gå vidare till högre studier. Sedan dess har verksamheten vuxit och i dagsläget finns Linje 14 på sex högstadieskolor samt fyra fritidsgårdar inom Örebro.

Linje 14:s aktiviteter

Varje år genomförs över 500 aktiviteter där runt 5000 elever medverkar. Aktiviteterna är både frivilliga och en del av skolans obligatoriska verksamhet. Kärnverksamheten är den frivilliga studiehjälpen som sker på veckobasis och är öppen för alla elever. Som obligatoriska moment genomförs workshops på skolorna och studiebesök på Örebro universitet.

Linje 14 har under flera år erbjudit feriepraktik på Summer college. Under tre veckor gavs 24 ungdomar möjlighet att prova på studentlivet på Örebro universitet och vara en del av ett idéutvecklingsprogram med uppdraget att hitta nya sätt att utveckla Örebro stad.

Cirka 30 studenter från Örebro universitet är aktiva i verksamheten och vägleder och stöttar eleverna i deras skolarbete samt fungerar som förebilder och inspirerar till högre studier.

Linje 14 gör skillnad

Sedan Linje 14 etablerade sig är positiva resultat rörande övergång till högre studier konstaterade. Det visar den tvååriga forskningsstudie kring verksamheten av Anna Ambrose och Biörn Ivemark som avslutades sommaren 2020.  Resultaten visade bland annat att benägenheten att söka sig vidare till högskola eller universitet ökat markant sedan Linje 14:s start. Forskningsrapporten ”Linjen mellan högstadiet och högre utbildning - En fallstudie om breddad rekrytering och breddat deltagande” kan läsas i sin helhet här.

Möt Linje 14

Kontakt

Madelen Renner

Tjänstetitel: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Madelen Renner

E-post:

Telefon: 019 303190

Rum: E2228

Madelen Renner