Två nya excellenta lärare vid Örebro universitet

Sabina Du Rietz och Jörgen Stenlund.

Jörgen Stenlund och Sabina Du Rietz är senaste tillskottet av excellenta lärare vid Örebro universitet. Ansökningsprocessen till titeln har gett dem tid och möjlighet att reflektera över pedagogik och lärarskapet.

– Ansökningsprocessen har gett mig tillfälle att tänka genom och få återkoppling på vad jag har gjort som lärare. Den har också gett mig tillfälle att reflektera över min utveckling och framtida undervisning, säger Jörgen Stenlund, universitetsadjunkt på Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Han undervisar inom lärarutbildningen med inriktning mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Han har arbetat länge på gymnasieskolan men 2007 valde han att gå vidare som lärare på Örebro universitet.

Sabina Du Rietz är sedan 2017 lärare på Handelshögskolan i företagsekonomi och undervisar på kandidatnivå om hållbarhet, hållbarhetsstyrning, ekonomistyrning och globalisering. På masternivå är hon lärare i masterprofilen hållbart företagande. Hon håller med Jörgen Stenlund om att ansökningsprocessen tar tid och det måste finnas tid för reflektion.

– Det är en seriös och omfattande ansökan till excellent lärare, som belyser att pedagogik, didaktik och utvecklingsarbete är viktigt. Genom möjligheten att meritera sig till excellent lärare visar universitetet att vi tar detta på allvar, säger Sabina Du Rietz, universitetslektor vid Handelshögskolan.

Båda har gått Högskolepedagogiskt centrums kurs Pedagogisk meritering innan de ansökte till excellent lärare. En kurs som har hjälpt dem att reflektera över pedagogik och att sätta ihop den egna meritportföljen.

– Kursen gav mig tillfälle att betrakta mig själv och vad jag har gjort som lärare, med givande reflektioner kring komplexa situationer där pedagogisk utveckling har varit både lyckad och mindre lyckad, säger Jörgen Stenlund.

– Pedagogisk meritering gav mig tillfälle att träffa engagerade lärare från andra ämnen för att reflektera och diskutera pedagogik, tillägger Sabina Du Rietz.

Utöver Pedagogisk meritering har Handelshögskolan haft seminarier som genomförs av lärare som är excellenta lärare för att stötta institutionens lärare som ska söka titeln.

– Gun Abrahamsson och Annika Andersson höll i seminariet som har varit god hjälp under processen för att sätta ihop min pedagogiska meritportfölj, säger Sabina Du Rietz.

Jörgen Stenlund och Sabina Du Rietz tycker att titeln excellent lärare visar att de är på rätt väg i sin pedagogik och pedagogiska utveckling. Ansökan till excellent lärare granskas av en oberoende sakkunnig som tittar på den sökandes undervisningsskicklighet, professionell utveckling, pedagogiska ledarskap och akademiska lärarskap. Det är en omfattande process där den sökandes fakultetsnämnd i slutänden tar beslut om en lärare ska utses till excellent lärare utifrån sakkunnigs bedömning.

Deras tips till den som planerar att söka till excellent lärare är att samla erfarenhet från och dokumentera pedagogisk utveckling och hur man har utvecklats som lärare.

– Gå tillbaka till vad du har gjort och dokumentera det. Reflektera över tidigare arbete och hur du har utvecklats som lärare, säger Jörgen Stenlund.   

Text och foto: Anna Asplund

Fyra bedömningskriterier för pedagogisk skicklighet ska vara uppfyllda för att en lärare ska kunna utses till excellent lärare vid Örebro universitet.

Undervisningsskicklighet

Läraren fungerar synnerligen väl i relationen med studenter och har mycket god förmåga att stödja studenters lärande, anpassa undervisning efter olika studenters och studentgruppers förutsättningar samt omsätta sin pedagogiska grundsyn i praktiken.

Professionell utveckling

Läraren utvecklar sitt pedagogiska förhållningssätt över tid genom att systematiskt reflektera över och analysera studenters lärande och studieresultat och därefter utveckla den egna praktiken.

Pedagogiskt ledarskap

Läraren har en ledande roll i att driva lärarkollegiets och utbildningsverksamhetens pedagogiska utveckling.

Akademiskt lärarskap

Läraren reflekterar över studenters lärande utifrån universitetspedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap och delar med sig av sina insikter kollegialt.

Här kan du läsa mer om excellent lärare vid Örebro universitet