De lär ut på ett engagerande sätt – nu har de utsetts till excellenta lärare

Magnus Hansson, Barbro Bergfeldt och Sofia Bergbom.

Barbro Bergfeldt, Sofia Bergbom och Magnus Hansson undervisar i vitt skilda ämnen, men har två saker gemensamt. Dels vill de ge studenter tydliga ramar och en trygg miljö så att de kan lära sig bättre, dels har de blivit utsedda till excellenta lärare.

– Min viktigaste funktion som lärare handlar om att skapa goda förutsättningar för lärandet, en kontext som är trygg och på något vis fostrar till engagemang och som främjar interaktion. Att vara en god ledare, säger Sofia Bergbom, universitetslektor och lärare på Psykologprogrammet.

För Barbro Bergfeldt, Sofia Bergbom och Magnus Hansson handlar inte pedagogik om en standardlösning. Varje utbildningssituation är unik beroende på vilken typ av läraktivitet som genomförs och om utbildningsmiljön är hybrid, digital eller på campus. Föreläsningar, seminarium och workshoppar behöver anpassas utifrån givna förutsättningar där utgångspunkten är tagen i studenterna och deras lärande. Tillsammans med studenterna vill de skapa en gemensam arena för kunskapsproduktion, där en viktig komponent handlar om dialog mellan lärare och studenter.

– Jag undervisar i bild och har förmånen att ha en ateljé där jag undervisar. Det är en tillåtande miljö där studenterna får prova färger, spilla och kladda ner. Undervisningen skulle aldrig fungera teoretiskt, det skulle inte bli samma didaktiska lärande, säger Barbro Bergfeldt, adjunkt och lärare i bild på lärarutbildningarna.

Ansökningsprocess som tar tid

Processen att söka till excellent lärare tar ofta lång tid. Läraren bedöms utifrån fyra olika kriterier för pedagogisk skicklighet: undervisningsskicklighet, professionell utveckling, pedagogiskt ledarskap och akademiskt lärarskap. Genom att skriva en pedagogisk meritportfölj utifrån kriterierna får läraren reflektera över sin pedagogiska utveckling och skicklighet.

– För mig var ansökningsprocessen ett sätt att förklara vad jag gör. Många tror att vi bara sitter och ritar, men så är det inte. Jag har en gedigen pedagogisk tanke bakom det jag gör när jag jobbar med bildskapande med mina studenter, säger Barbro Bergfeldt.

För Sofia Bergbom tog det två år från det att hon började med ansökningsprocessen tills hon skickade in den. För henne öppnades en ny värld av tänkare när hon läste om olika högskolepedagogiska teorier under processen.

– Det finns så mycket bra skrivet inom högskolepedagogik och det gav mig chansen och tillfället att tänka och förstå företeelser på ett nytt sätt. Så själva ansökningsapparaten var en utvecklingsprocess som för mig var jättefin och jätteviktig att göra, säger Sofia Bergbom.

Andra gången gillt för Magnus Hansson

– För mig var ansökningen en ganska stigmatiserad process den här gången, eftersom jag hade sökt utmärkelsen för sju år sedan, säger Magnus Hansson, docent och lärare i företagsekonomi.

– I återkopplingen från en av de sakkunniga stod det något i stil med att det verkade som att jag fungerade ganska bra i förhållande till studenterna, men uppdraget som lärare vid universitetet hade jag inte förstått.

Återkopplingen var en jobbig läsning, men den startade ett antal processer inom honom. Han började att mer strukturerat och systematiskt utveckla och utvärdera sin undervisning utifrån studenternas lärande. Det medförde att han 2018 valde att satsa på att utveckla sin pedagogik i stället för att som tidigare haft forskningen i fokus. Genom att, bland annat, arbeta med att driva flera olika pedagogiska utvecklingsprojekt och få ett uppdrag på Högskolepedagogiskt centrum, förberedde han sig för en ny ansökan till excellent lärare.

– Jag ville ha ännu mer på fötterna den här gången, de skulle inte kunna slå mig en gång till, säger Magnus Hansson.

Tips till den som vill bli excellent lärare

Barbro Bergfeldt, Sofia Bergbom och Magnus Hansson är eniga om att den som söker till excellent lärare måste ha tid att avsätta för att skriva ansökan och underlag för att kunna visa den utveckling man har gjort som lärare. Ansökan tar både tid och kraft och man måste reflektera över sin lärargärning.

– Var inte rädd för att det här kommer vara en lång process, njut utav resan, förkovra dig, lär dig och utveckla dig själv, säger Sofia Bergbom.

– En av de viktigaste bitarna när man skriver sin ansökan är att visa den utveckling man själv gör som lärare och man får bjuda på de här blundrarna man gör i början, säger Barbro Bergfeldt.  

Ett annat tips är att gå Högskolepedagogiskt centrums kurs Pedagogisk meritering. Både Barbro Bergfeldt och Magnus Hansson har gått kursen och rekommenderar den varmt.  

– Den är jättebra och man kan välja om man läser kursen för att skriva en pedagogisk meritportfölj eller om man läser den för att söka excellent lärare. Utifrån vilket val man gör får man läsning som är otroligt viktig, säger Magnus Hansson.

Text och foto: Anna Asplund

Fyra bedömningskriterier för pedagogisk skicklighet ska vara uppfyllda för att en lärare ska kunna utses till excellent lärare vid Örebro universitet.

Undervisningsskicklighet
Läraren fungerar synnerligen väl i relationen med studenter och har mycket god förmåga att stödja studenters lärande, anpassa undervisning efter olika studenters och studentgruppers förutsättningar samt omsätta sin pedagogiska grundsyn i praktiken.

Professionell utveckling
Läraren utvecklar sitt pedagogiska förhållningssätt över tid genom att systematiskt reflektera över och analysera studenters lärande och studieresultat och därefter utveckla den egna praktiken.

Pedagogiskt ledarskap
Läraren har en ledande roll i att driva lärarkollegiets och utbildningsverksamhetens pedagogiska utveckling.

Akademiskt lärarskap
Läraren reflekterar över studenters lärande utifrån universitetspedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap och delar med sig av sina insikter kollegialt.

Här kan du läsa mer om excellent lärare vid Örebro universitet