This page in English

Ann-Sofie Lennqvist-Linden

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303037

Rum: F2249

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2017). Bemyndigande eller granskning: nationella prov som styrinstrument. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 49-74.
Arensmeier, C. & Lennqvist Lindén, A. (2014). Studenter som kunder och konsten att vara lärare: från frustration till självreflektion. Statsvetenskaplig Tidskrift, 116 (4), 379-404.
Olsson, J. & Lennqvist Lindén, A. (2003). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Kommunal ekonomi och politik, 7 (1), 25-59.

Böcker

Montin, S. , Hansén, C. , Lennqvist Lindén, A. , Olsson, J. & Åborg, C. (2008). Mellan kontinuitet och förändring: utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 62).

Doktorsavhandlingar

Lennqvist-Lindén, A. (2010). Att lägga politiken tillrätta: kommunala chefers professionalisering. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Öhman, M. , Segolsson, J. , Quennerstedt, A. , Lennqvist Lindén, A. & Tolgfors, P. (2017). Fysisk beröring mellan lärare och elev i utbildningssammanhang. I: Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin, Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare (ss. 155-171). Lund: Studentlitteratur AB.
Lennqvist Lindén, A. (2017). Profession och politik i Utvecklingsdialog 8: Perspektiv 2. I: Almqvist, Jonas; Hamza, Karim; Olin, Anette, Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare (ss. 161-162). Lund: Studentlitteratur AB.
Lennqvist Lindén, A. (2011). Chefsprofession som hot mot demokratin. I: Andreas Ivarsson, Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt (ss. 84-88). Göteborg: Göteborgs universitet.
Lennqvist Lindén, A. (2011). Kommunalt jämställdhetsarbete. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 155-166). Örebro: Örebro universitet.
Lennqvist Lindén, A. (2005). Politikerrollen ur ett genusperspektiv. I: Jämställdhetspolitiska utredningen, Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen [Makt att forma samhället och sitt eget liv] (ss. 347-361). Stockholm: Fritzes.

Konferensbidrag

Lennqvist Lindén, A. (2009). Förvaltningschefer och professionalisering. Konferensbidrag vid XVIII Nordiska kommunforskarkonferensen 2009 26—28 nov, Åbo, Finland.
Lennqvist Lindén, A. (2007). Kommunala tjänstemäns konstruktion av politikerrolle(r)n(a). Konferensbidrag vid XVI Nordiska kommunforskarkonferensen, Göteborg, 23-25 nov 2007.
Lennqvist Lindén, A. (2005). Kommunfullmäktige: en jämförande analys av kommunfullmäktige i Uppsala och Örebro. Konferensbidrag vid XIII nordiska kommunforskarkonferensen arrangerad av institutionen för offentlig förvaltning vid Åbo akademi, Finland, 2005-11-25--27.
Lennqvist Lindén, A. (2005). Politik i den kommunala koncernen?. Konferensbidrag vid NOPSAs (Nordic Political Science Association) XIV konferens, Reykjavik, Island, 2005-08-11--13.
Lennqvist Lindén, A. (2004). Vad ska politikerna göra?: En analys av den ”nya” politikerrollsdiskursen. Konferensbidrag vid XIII Nordiska Kommunalforskarkonferensen arrangerad av universitetet i Oslo, Norge. 2004-11-26--28.
Lennqvist Lindén, A. (2003). När politikerna skulle möta medborgarna: en studie av politikernas förväntningar på politikerrollen i Örebro läns landstings nya organisation Medborgarmodellen. Konferensbidrag vid XII Nordiska kommunalforskarkonferensen arrangerad av Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige, 2003-11-28--30.
Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2002). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Konferensbidrag vid XI nordiske kommunalforskerkonference arrangerad av Syddansk universitet i Odense, Danmark 2002-11-29--12-01.

Rapporter

Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).
Lennqvist Lindén, A. (2011). Flen i förändring: en utvärdering av kompetensutvecklingsarbetet bland kommunens chefer för ökad jämställdhet och mångfald. Örebro: Örebro universitet (Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 67).
Hedlund, G. , Lennqvist Lindén, A. & Perman, K. (2003). Önskade och oönskade förändringar: könsmakt och organisationsförändringar i svenska kommuner : forskningsprogrammet Ledarskap i kommuner : Svenska kommunförbundet. Örebro: Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
Lennqvist Lindén, A. (2001). Demokratisk förnyelse: FoU-projekt om demokratisk förnyelse i Nyköpings kommun. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus arbetsrapporter ).
Lennqvist Lindén, A. (2001). Representativ demokrati utan partier: utvärdering av Svågadalsnämnden 1996-2001. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus rapportserie 2001:3).
Lennqvist-Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun. Örebro: Örebro universitet (Novemus arbetsrapport ).
Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun: FoU-samarbete mellan Örebro kommun och Novemus, Örebro universitet. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus arbetsrapporter 2000:2).