This page in English

Anna Drakenberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303265

Rum: P2147

Anna Drakenberg

Om Anna Drakenberg

Anna Drakenberg är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom intensivvård. Anna Drakenberg arbetar med thoraxkirurgisk intensivvård vid Kärl-Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro och är doktorand vid instutionen för hälsovetenskaper vid Örebro Universitet.

Forskning

Avhandlingsarbetets titel är ”Familjecentrerad vård vid planerad öppen hjärtkirurgi” och syftar till att utforska betydelsen av familjens delaktighet i vården vid planerad öppen hjärtkirurgi. Anna Drakenberg testar effekten av samtalsmetoden Hälsostödjande samtal på patient och familjens stress, återhämtning, hälsa och delaktighet efter öppen hjärtkirurgi. En enkät som mäter familjers delaktighet i vården är under utveckling. Hälsoekonomiska aspekter av interventionen Hälsostödjande samtal kommer också att utvärderas.

Samarbeten och uppdrag

Anna Drakenberg grundade år 2017 nätverket ”Nationellt nätverk för Thoraxintensivvårdssjuksköterskor, NTHIS”. NTHIS syfte är att utgöra en strukturerad plattform för kunskapsbyte- och utveckling inom thoraxkirurgisk vård samt att bidra till att personer som behöver thoraxintensivvård i Sverige får en evidensbaserad, jämlik omvårdnad. Samtliga åtta thoraxkliniker i Sverige är representerade i nätverket som sammanträder två gånger per år.