This page in English

Forskningsprojekt

Hälsostödjande vård till familjer i samband med öppen hjärtkirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elisabeth Ericsson

Familjens delaktighet i vården är en grundläggande förutsättning för familjecentrerad vård. Sociala nätverk och familjerelationer har en betydande inverkan på patientens postoperativa återhämtning efter öppen hjärtkirurgi. Dock är familjens delaktighet ett komplext fenomen som utgör en etisk, och ibland utmanande, aspekt av vårdandet. Vårdpersonals attityder påverkar familjens möjlighet till delaktighet i vården. Det är därför angeläget att belysa familjens delaktighet i vården som fenomen samt att utvärdera effekten av familjecentrerad vård i samband med hjärtkirurgi.

Projektet ”Familjecentrerad vård i samband med planerad öppen hjärtkirurgi” avser beskriva patienters och deras familjemedlemmars erfarenheter av familjens delaktighet i vården i samband med öppen hjärtkirurgi. Professionena attityder till familjens delaktighet kommer också att beskrivas. Interventionen Hälsostödjande samtal s effekt på hälsorelaterad livskvalitet, återhämtning, delaktighet och stress för patienter som genomgår planerad öppen hjärtkirurgi och deras familjer kommer att testas. Hälsostödjande samtal har i tidigare studier påvisats förbättra familjerelationer, minska stress och öka hälsorelaterad livskvalitet för hela familjen. Metoden har utvärderades i en randomiserad, kontrollerad pilotstudie i intensivvårdkontext där resultaten indikerar att Hälsostödjande samtal kan förbättra hela familjens hälsa och välbefinnande.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet