This page in English

Anna Oldaeus Almerén

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Anna Oldaeus Almerén

Om Anna Oldaeus Almerén

Anna Oldaeus Almerén är sedan 2018 doktorand vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Inriktning kirurgi. Forskningsområdet rör Humant papillomvirus inverkan på uppkomst, diagnos, prognos och behandling i svalg och vid okänd primärtumör.

Sedan 2015 är hon anställd som specialistläkare på ÖNH-kliniken, Örebro Universitetssjukhus med inriktning mot tumörsjukdomar.

Forskning

Det är känt sedan länge att Human papillomvirus (HPV) kan orsaka cervixcancer. HPV är ett sexuellt överförbart virus som ökar i förekomst i befolkningen. Majoriteten läker ut sin infektion. Hos ett fåtal idivider förorsakar dock viruset cellförändringar som på sikt leder till cancer. På senare år har man sett en koppling även mellan HPV och cancerutveckling i svalget. Viruset står för merparten av den dramatisk ökning av svalgcancer vi sett de senaste 30 åren. HPV driven svalgcancer uppvisar dock andra karaktäristika jämfört med HPV negativ cancer. För att kunna individanpassa behandling behövs mer forskning på området. Vi planerar därför att studera HPV-driven cancer närmare genom att:

  1. Retroskpektivt studera förekomst och genotyp av HPV i preparat från patienter handlagda för cancer i svalget samt metastaser utan känd primärtumör på USÖ; samt koppla detta till överlevnad och samtidigt uttryck av surrogatmarkören p16.
  2. Studera HPV:s inverkan på omvandlingen av en normal cell till en cancercell och om skillnader i denna process påverkar individens överlevnad.
  3. Studera olika cirkulerande biomarkörer i plasma vid diagnos och uppföljning med syfte att undersöka om de kan prognostisera sjukdomsförloppet.

Utbildning

Anna Oldaeus Almerén gick sin grundutbildning på Karolinska Institutet. AT och ST gjordes i Sörmland. Utöver läkarexamen har Anna även tagit en Master inom Kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköpings Hälsohögskola.

Undervisning

Anna Oldaeus Almerén är klinisk handledare för läkarstudenter vid Örebro Universitet. Vidare är hon mentor för studenter på termin 7-9, samt handleder regelbundet studenter på termin 6 respektive 10 vid uppsatsmoment.

Anna föreläser även vid ÖNH-klinikens kurser för specialister och ST-läkare. Exempelvis vid Kursen "Huvud- och halstumörer" som riktar sig till sena ST eller nyblivna specialister inom Onkologi eller Öron- näs- och halsjukdomar

Uppdrag

Studierektor för ST-läkare inom ÖNH

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper