This page in English

Britt Tellgren

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: YnJpdHQudGVsbGdyZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 303593

Rum: F2259

Britt Tellgren

Om Britt Tellgren

Britt Tellgren är verksam som lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hon har en mångårig bakgrund som förskollärare i förskoleklass, förskola och öppen förskola samt som lärare i gymnasieskolans Barn och fritidsprogram. Hon har haft programansvar för förskollärarprogrammet vid Örebro universitet, 2013-2016.

Forskningsinriktningar

Britts forskningsintresse är frågor om

- Barns inflytande genom en magisteruppsats som genererade boken Barns syn på vuxna. Att komma nära barns perspektiv (2006),

- Barns kamratrelationer genom Licentiatavhandlingen Förskolan som mötesplats. Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal (2004)

- Förskollärares utbildningshistoria genom avhandlingen Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare. Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning (2008).

 

Britt är för närvarande verksam inom följande projekt:

- Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap som syftar till att studera hur förskolan möter de förstärkta lärandemålen i förskolans reviderade läroplan, speciellt med fokus på naturvetenskap som lärandeobjekt.

Målet är att projektet ska ge kunskap om hur föreställningar om förskolan, förskollärarrollen och naturvetenskap som lärandeobjekt påverkar hur praktiken gestaltas, samt vilka faktorer som gynnar naturvetenskapliga aktiviteter i förskolans miljöer.

Förutom internationella artiklar så har projektet även genererat boken: Förskolans naturvetenskap i praktiken (2016), skriven av: Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. , Tellgren, B. Lund: Gleerups.
Kontaktperson: Bodil Sundberg

- Utbildning som växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter som ställer sig frågan om hur utbildningen i förskolan och skolan bidrar till att barn och unga kan utvecklas som innehavare och utövare av mänskliga rättigheter? Genom forskningsprojektet ska vi undersöka hur aktiviteter och processer i utbildningen formar en miljö där barn och unga får växa som rättighetsinnehavare. Vi studerar här hur undervisningsinnehåll och lärandeinnehåll i förskolan och skolan möjliggör, eller begränsar, barns och ungas växande som innehavare och utövare av mänskliga rättigheter.
Kontaktperson: Ann Quennerstedt

Nätverk

Britt är medlem i följande forskarnätverk:

- Early Childhood Research

- European, Early Childhood Education Association

- Barndomsnätverket

Undervisning

Britt har för närvarande kursansvar och undervisar i Förskolepedagogik V (Självständigt arbete) och Förskolepedagogik VI (avancerad nivå) samt delkursansvar UVK II dk 2, UVK III dk 1.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar