This page in English

Britt Tellgren

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303593

Rum: F2254

Britt Tellgren

Om Britt Tellgren

Britt Tellgren är verksam som lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hon har en mångårig bakgrund som förskollärare i förskoleklass, förskola och öppen förskola samt som lärare i gymnasieskolans Barn och fritidsprogram. Hon har haft programansvar för förskollärarprogrammet vid Örebro universitet, 2013-2016.

Forskningsinriktningar

Britts forskningsintresse är frågor om

- Barns inflytande genom en magisteruppsats som genererade boken Barns syn på vuxna. Att komma nära barns perspektiv (2006),

- Barns kamratrelationer genom Licentiatavhandlingen Förskolan som mötesplats. Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal (2004)

- Förskollärares utbildningshistoria genom avhandlingen Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare. Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning (2008).

 

Britt är för närvarande verksam inom följande projekt:

- Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap som syftar till att studera hur förskolan möter de förstärkta lärandemålen i förskolans reviderade läroplan, speciellt med fokus på naturvetenskap som lärandeobjekt.

Målet är att projektet ska ge kunskap om hur föreställningar om förskolan, förskollärarrollen och naturvetenskap som lärandeobjekt påverkar hur praktiken gestaltas, samt vilka faktorer som gynnar naturvetenskapliga aktiviteter i förskolans miljöer.

Förutom internationella artiklar så har projektet även genererat boken: Förskolans naturvetenskap i praktiken (2016), skriven av: Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. , Tellgren, B. Lund: Gleerups.
Kontaktperson: Bodil Sundberg

- Utbildning som växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter som ställer sig frågan om hur utbildningen i förskolan och skolan bidrar till att barn och unga kan utvecklas som innehavare och utövare av mänskliga rättigheter? Genom forskningsprojektet ska vi undersöka hur aktiviteter och processer i utbildningen formar en miljö där barn och unga får växa som rättighetsinnehavare. Vi studerar här hur undervisningsinnehåll och lärandeinnehåll i förskolan och skolan möjliggör, eller begränsar, barns och ungas växande som innehavare och utövare av mänskliga rättigheter.
Kontaktperson: Ann Quennerstedt

Nätverk

Britt är medlem i följande forskarnätverk:

- Early Childhood Research

- European, Early Childhood Education Association

- Barndomsnätverket

Undervisning

Britt har för närvarande kursansvar och undervisar i Förskolepedagogik V (Självständigt arbete) och Förskolepedagogik VI (avancerad nivå) samt delkursansvar UVK II dk 2, UVK III dk 1.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Brantefors, L. , Tellgren, B. & Thelander, N. (2019). Human Rights Education as Democratic Education: The Teaching Traditions of Children's Human Rights in Swedish Early Childhood Education and School. The International Journal of Children's Rights, 27 (4), 694-718.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ekström, K. , Ottander, C. & Tellgren, B. (2018). Opportunities for and obstacles to science in preschools: views from a community perspective. International Journal of Science Education, 40 (17), 2061-2077.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ekström, K. , Ottander, C. & Tellgren, B. (2016). Understanding preschool emergent science in a cultural historical context through Activity Theory. European Early Childhood Education Research Journal, 24 (4), 567-580.
Evaldsson, A. & Tellgren, B. (2009). 'Don't enter - it's dangerous': Negotiations for power and exclusion in pre-school girls' play interactions. Educational & Child Psychology, 26 (2), 9-18.

Böcker

Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. & Tellgren, B. (2016). Förskolans naturvetenskap i praktiken (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Tellgren, B. (2011). Från Fröbelsk samhällsmoder till fullvärdig förskollärare: föreställningar om förskollärare under 1900-talet. I: Johannes Westberg, Förskolans aktörer: stat, kår och individ i förskolans historia (ss. 143-165). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Konferensbidrag

Ottander, C. , Due, K. , Areljung, S. , Sundberg, B. & Tellgren, B. (2014). Understanding Preschool Emergent Science in a Cultural Historical Context through Activity Theory. Konferensbidrag vid Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments Helsinki, Finland, 4th – 6th June 2014.
Skoog, M. , Tellgren, B. & Carlsson, R. (2012). Different Influences on Learning and Teaching Practices in Preschool and Preschool Class. Konferensbidrag vid Möjligheternas barn - villkor för uppväxt och lärande, Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro, Sweden, November 5-7, 2012.
Tellgren, B. , Carlsson, R. & Skoog, M. (2012). Two different influences of learning for younger children. Konferensbidrag vid 22nd Annual meeting at the EECERA congress in Porto, Portugal 29 aug-1 sept 2012.
Linné, A. , Englund, B. , Eliasson, E. , Holmberg, A. , Tellgren, B. & Sandström, B. (2011). Practical knowledge meets academia: continuity and change in teacher education. Konferensbidrag vid American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, New Orleans, April 8-12, 2011.
Tellgren, B. (2010). Exclusion - strategies in play in pre-school settings. Konferensbidrag vid EECERA 20th congress, Birmingham, 6-9 September 2010.
Tellgren, B. (2010). To observe and analyse children in different ways. I: The 26th OMEP World Congress August 11-13, 2010 Göteborg, Sweden. Konferensbidrag vid The 26th OMEP World Congress August 11-13, 2010 Göteborg, Sweden.

Licentiatavhandlingar

Rapporter