This page in English

Forskningsmiljö

ReCEL - Research on Children's Education and Learning

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsmiljön ReCEL samlar forskare och doktorander vid Örebro universitet som bedriver forskning inom forskningsområdet barns utbildning och lärande. Miljön är utbildningsvetenskapligt inriktad och ämnesövergripande med medlemmar från pedagogik och naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

I centrum för forskningen inom miljön står ett brett intresse för pedagogiska praktiker för yngre barn (0-12 år), såväl formell utbildning för barn i åldersspannet som informella pedagogiska verksamheter för denna åldersgrupp. En rad olika utbildningsvetenskapliga områden och frågor studeras, såsom:

 • barns rättigheter och rättighetsutbildning
 • hållbar utveckling och estetik
 • barns tidiga läs- och skrivlärande
 • barns tidiga lärande om naturvetenskap
 • barns tidiga lärande om teknik
 • flerspråkighet i förskola och skola
 • genus och jämställdhet i utbildningspraktiker
 • föräldraskapsstöd
 • pedagogisk dokumentation
 • skolformsövergångar
 • skolmåltider
 • förskollärares och lärares yrkesprofession

Miljöns forskare bedriver både teoretisk och empirisk forskning, och olika teoretiska och metodologiska ansatser finns företrädda hos forskare och forskargrupper, exempelvis didaktiska, etnografiska, textanalytiska och diskursteoretiska studier, samt studier med kvantitativa ansatser.

Miljön är värd för tre forskargrupper. Dessa bedriver gemensam forskning inom projekt eller andra slags nära samarbeten.

Forskarna i miljön har ett omfattande kontaktnät såväl nationellt som internationellt, och ingår i flera konkreta samarbeten.

Svenska nätverk som miljöns forskare ingår i är:
       - Nationella Literacynätverket
       - Sveriges genusforskarförbund
       - SMDI-Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning

Internationella nätverk som miljöns forskare är aktiva i är:
       - EERA network Research in Children’s Rights in Education
       - Nordic Early Literacy Education (NELL)
       - Multilingual Childhoods, Special Interest Group in Gender Balance in the ECEC
       - LEARNFOOD
       - Technology and Science Education Research – TESER
       - Emotions in Engineering
       - Women in Technology in Nigeria (rådgivande åt FN)

Utöver deltagande i dessa nätverk samarbetar miljöns forskare med en rad enskilda forskare i Sverige och från Australien, Brasilien, Danmark, Finland, Israel, Norge, Schweiz, och Storbritannien.

Miljön leds vetenskapligt av en styrgrupp bestående av professor Ann Quennerstedt, docent Anne Lillvist och docent Bodil Sundberg.