This page in English

Ida Melander

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aWRhLm1lbGFuZGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Ida Melander

Ida Melander är forskare i svenska språket. Hennes forskningsintressen rör diskursanalys och meningsskapande i såväl text som interaktion.

Ida disputerade i juni 2022 på en avhandling om hälsokommunikation och situerat meningsskapande om den kroniska sjukdomen endometrios. Att kommunicera om sjukdom och hälsa är en föränderlig men samtidigt ständigt relevant kommunikativ praktik; människor har i alla tider blivit sjuka, funderat över sitt mående och i många fall också sökt vård, men hur och i vilka former har varierat. I Idas sammanläggningsavhandling studeras hur hälsorelaterat meningsskapande går till i tre distinkta, patientorienterade och framväxande kontexter: i diskussionsforumtrådar, på ett delat och aktivistiskt konto på plattformen Instagram och i så kallade egenremisser, som skrivs av patienter som söker specialistvård. Särskilt fokus läggs på patientagentivitet och villkor för deltagande på de olika arenorna. 

 

För närvarande arbetar hon med tre olika projekt. Det ena är ett projekt om digitala pennor i mellanstadiets skrivundervisning (tillsammans med Anders Björkvall, Örebro universitet, och Fredrik Lindstrand, Konstfack). Under hösten 2022 genomfördes en pilotstudie som dokumenterade och kartlade den digitala pennans potential för textskapande i skolan och som en brygga till analoga skriftkulturer. Under våren 2024 görs en uppföljande studie på högstadiet. 

 

Det andra projektet är en studie av nyheter som riktar sig till unga på TikTok, finansierad genom ett forskningsstipendium från Wahlgrenska stiftelsen. Bakgrunden till projektet är en förändrad nyhetskonsumtion och -produktion, där nyhetsmedier till stor del publicerar sina nyheter på plattformar som de själva inte äger. Tidigare studier har pekat på att denna förflyttning gör att nyheterna och nyhetsrapporteringen blir anpassad till logiken på plattformen och vad som är gångbart där. Det övergripande syftet med studien är att beskriva nyhetsgenren och svensk nyhetsrapportering på TikTok och därigenom kritiskt granska de nyheter som publiceras där.

 

De tredje projektet utgör en fortsättning på en av avhandlingens delstudier, nämligen den om egenremisser. Dels ska fortsättningsstudien samla ett bredare material sett till sjukdomstillstånd som patienter söker vård för genom egenremisser, dels ska det tidigare tidigare patientperspektivet ställas mot hur läkare bedömer dessa texter. Projektet är finansierat genom ett mindre stipendium från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Proceedings (redaktörskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Proceedings (redaktörskap)