This page in English

Forskningsprojekt

Att koppla ihop digital och analog skriftkultur: Den digitala pennans potential för textskapande i skolan (DigiPenna)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Anders Björkvall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Digitaliseringen av samhället går snabbt och i skolan märks detta bland annat genom att elever och lärare använder digitala resurser för att skriva, teckna, läsa och söka information. Trots att sådana resurser numera är väl etablerade i skolans verksamhet, finns fortfarande en tendens att beskriva lärandeaktiviteter som antingen "digitala" eller "traditionella"/"analoga". Detta projekt handlar om denna uppdelning, och därigenom också frågor som berör digitaliseringen av skolan i ett vidare perspektiv, genom att fokusera på ett av de verktyg som kommit att stå som central symbol för lärande och (ut)bildning: pennan. I ett pilotprojekt ställs två frågor: Vilka menings- och lärandepotentialer erbjuder den digitala pennan i grundskoleelevers skolarbete? Hur kan digitala pennor fungera som bryggor till analoga skiftspråkskulturer? Teoretiskt ramas projektet in av multimodal socialsemiotik och ett designorienterat perspektiv på lärande. Metodologin är multimodal etnografi, som använder verktyg från etnografi i kombination med sådana för semiotisk analys av föremål och texter. Projektet bidrar med kunskap om digitala pennors potential för lärande, meningsskapande och deras möjliga användningar i relation till blyertspennor, något som inte undersökts i tidigare forskning.

Finansiärer

  • Logitech
  • Konstfack
  • Örebro universitet

Samarbetspartners