This page in English

Ingemar Engström

Befattning: Affilierad professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 0705 539135

Rum: -

Ingemar Engström
Forskningsämne

Om Ingemar Engström

Ingemar Engström är affilierad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet tillika överläkare och forskningsledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län.

Forskning

Ingemar Engström disputerade på en avhandling om psykiatriska och sociala aspekter på ulcerös colit och Crohns sjukdom hos barn och ungdomar vid Uppsala universitet 1991. Ingemar blev docent vid Uppsala universitet 2001 och vid Örebro universitet 2005. Han blev adjungerad professor i medicin med inriktning mot barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet 2004.

Ingemars tidiga forskningsintressen handlade mest om psykosomatiska problem och psykosociala konsekvenser av kronisk somatisk sjukdom hos barn och ungdomar.

Avhandlingen handlade om barn och ungdomar med inflammatoriska tarmsjukdomar och hur en sådan sjukdom kan påverka psykisk hälsa och livskvalitet. I avhandlingen visade Ingemar att den psykiska hälsan ofta påverkas negativt av en inflammatorisk tarmsjukdom men att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Han fann betydande skillnader när det gäller den psykiska hälsan som betingades av sjukdomens "ekologi", dvs faktorer i familj, skola och miljö som kunde motverka de negativa effekterna av sjukdomen. Efter disputationen kom Ingemar att studera motsvarande problem hos barn och unga med andra sjukdomar såsom diabetes, kronisk huvudvärk och övervikt.

Så småningom kom Ingemar att särskilt intressera sig för behandling av barn och ungdomar med ätstörningar. Han kom att leda en multicenterstudie rörande behandling av ungdomar med ätstörningar i Sverige (SAMÄT). Detta lade också grunden för det första kvalitetsregistret inom det psykiatriska området (RIKSÄT).

I samband med ätstörningsforskningen blev Ingemar allt mer intresserad av förekomsten av psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar. Detta ledde till ett mångvetenskapligt forskningsprojekt kring psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar (Tvingad till hjälp-projektet). Erfarenheterna från detta projekt fördjupade Ingemars livslånga intresse för medicinsk etik vilket resulterade i ett antal publikationer på detta område; från början inom det psykiatriska området men snart omfattande allehanda medicinetiska frågeställningar i hälso- och sjukvården. Ingemar har därtill varit mycket aktiv inom området filosofi och psykiatri.

Ingemar fick uppdraget att starta Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) vid dåvarande Örebro läns landsting (nu Region Örebro län) 1994 och kom att vara dess chef till 2011. Vid PFC möjliggjordes forskarutbildning i samarbete med Örebro universitet inom det psykiatriska forskningsfältet. Doktorandernas forskningsprojekt hade som gemensam nämnare psykiatrisk behandlingsforskning. Ingemar har varit handledare för 12 doktorander med utgångspunkt från PFC/UFC, varav 8 som huvudhandledare.

Ett annat forskningsområde som Ingemar intresserat sig för är frågor om psykisk hälsa/ohälsa hos barn och ungdomar i Sverige. Han har därvid bidragit med vetenskaplig kompetens till den offentliga diskussionen om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, där hans främsta insats varit att ifrågasätta den rådande diskursen om den ökande psykiska ohälsan och därmed bidra till att nyansera begreppsanvändning och tolkningar av undersökningsresultat av olika slag. 

Med hjälp av ett betydande anslag från Vetenskapsrådet kunde Ingemar samla en mångvetenskaplig forskargrupp kring etiska och pedagogiska aspekter på främjande och förebyggande program i svensk skola avseende psykisk hälsa/ohälsa (En värdefull skola).

Utbildning

Ingemar har undervisat inom olika läkarprogram (Uppsala och Linköping) och andra vårdutbildningar. Ingemar var också djupt delaktig i framtagandet av ansökan om läkarexamen vid Örebro universitet alltsedan 2003 då arbetet initierades inom  universitetet och regionen. Han kom sedan att bli temaansvarig för tema sinne psyke från det att läkarprogrammet i Örebro startade år 2010. Vidare var han också ansvarig för utbildningen i medicinsk etik vid läkarprogrammet.

Samarbeten och uppdrag 

Ingemar har lång erfarenhet av mångvetenskaplig forskning, såväl inom det medicinska forskningsområdet som med kollegor från samhälls- och beteendevetenskapliga fält. Han har erfarenhet av att vara projektledare i flera projekt av denna art.

Ingemar är aktiv inom det akademiska området som fakultetsopponent, betygsnämndsledamot, sakkunnig vid tjänstetillsättningar och docenturansökningar samt ledamot av olika bedömningskommittéer hos anslagsgivare såsom VR, FAS/FORTE, Vårdalstiftelsen, Vinnova, Brottsofferfonden m.fl.

För närvarande är Ingemar svensk delegat i Nordic Committe on Bioethics (NCBio), ledamot av Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP), medicinsk expert vid Riksdagens ombudsmän (JO), senior editor vid Acta Paediatrica, ledamot i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, ledamot av projektgrupp kontinuitet vid SBU m.fl. uppdrag.

Tilläggas kan också att Ingemar genom sina uppdrag ofta medverkat i olika mediasammanhang, framför allt inom området medicinsk etik. Han tilldelades Dagens Medicins stora debattpris 2011 och Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2019 som innefattade ett uppmärksammat webinarium om medikalisering - när livet blir en sjukdom.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter