This page in English

Ingemar Engström

Tjänstetitel: Affilierad professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0705 539135

Rum: -

Ingemar Engström
Forskningsämne

Om Ingemar Engström


Ingemar Engström är affilierad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet tillika överläkare och forskningsledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län.


Forskarporträtt av Ingemar finns här


Forskning

Ingemar Engström disputerade på en avhandling om psykiatriska och sociala aspekter på ulcerös colit och Crohns sjukdom hos barn och ungdomar vid Uppsala universitet 1991. Ingemar blev docent vid Uppsala universitet 2001 och vid Örebro universitet 2005. Han blev adjungerad professor i medicin med inriktning mot barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet 2004.

Ingemars tidiga forskningsintressen handlade mest om psykosomatiska problem och psykosociala konsekvenser av kronisk somatisk sjukdom hos barn och ungdomar.

Avhandlingen handlade om barn och ungdomar med inflammatoriska tarmsjukdomar och hur en sådan sjukdom kan påverka psykisk hälsa och livskvalitet. I avhandlingen visade Ingemar att den psykiska hälsan ofta påverkas negativt av en inflammatorisk tarmsjukdom men att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Han fann betydande skillnader när det gäller den psykiska hälsan som betingades av sjukdomens "ekologi", dvs faktorer i familj, skola och miljö som kunde motverka de negativa effekterna av sjukdomen. Efter disputationen kom Ingemar att studera motsvarande problem hos barn och unga med andra sjukdomar såsom diabetes, kronisk huvudvärk och övervikt.

Så småningom kom Ingemar att särskilt intressera sig för behandling av barn och ungdomar med ätstörningar. Han kom att leda en multicenterstudie rörande behandling av ungdomar med ätstörningar i Sverige (SAMÄT). Detta lade också grunden för det första kvalitetsregistret inom det psykiatriska området (RIKSÄT).

I samband med ätstörningsforskningen blev Ingemar allt mer intresserad av förekomsten av psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar. Detta ledde till ett mångvetenskapligt forskningsprojekt kring psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar (Tvingad till hjälp-projektet). Erfarenheterna från detta projekt fördjupade Ingemars livslånga intresse för medicinsk etik vilket resulterade i ett antal publikationer på detta område; från början inom det psykiatriska området men snart omfattande allehanda medicinetiska frågeställningar i hälso- och sjukvården. Ingemar har därtill varit mycket aktiv inom området filosofi och psykiatri.

Ingemar fick uppdraget att starta Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) vid dåvarande Örebro läns landsting (nu Region Örebro län) 1994 och kom att vara dess chef till 2011. Vid PFC möjliggjordes forskarutbildning i samarbete med Örebro universitet inom det psykiatriska forskningsfältet. Doktorandernas forskningsprojekt hade som gemensam nämnare psykiatrisk behandlingsforskning. Ingemar har varit handledare för 12 doktorander med utgångspunkt från PFC/UFC, varav 8 som huvudhandledare.

Ett annat forskningsområde som Ingemar intresserat sig för är frågor om psykisk hälsa/ohälsa hos barn och ungdomar i Sverige. Han har därvid bidragit med vetenskaplig kompetens till den offentliga diskussionen om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, där hans främsta insats varit att ifrågasätta den rådande diskursen om den ökande psykiska ohälsan och därmed bidra till att nyansera begreppsanvändning och tolkningar av undersökningsresultat av olika slag. 

Med hjälp av ett betydande anslag från Vetenskapsrådet kunde Ingemar samla en mångvetenskaplig forskargrupp kring etiska och pedagogiska aspekter på främjande och förebyggande program i svensk skola avseende psykisk hälsa/ohälsa (En värdefull skola).
 

Utbildning

Ingemar har undervisat inom olika läkarprogram (Uppsala och Linköping) och andra vårdutbildningar. Ingemar var också djupt delaktig i framtagandet av ansökan om läkarexamen vid Örebro universitet alltsedan 2003 då arbetet initierades inom  universitetet och regionen. Han kom sedan att bli temaansvarig för tema sinne psyke från det att läkarprogrammet i Örebro startade år 2010. Vidare var han också ansvarig för utbildningen i medicinsk etik vid läkarprogrammet.


Samarbeten och uppdrag
 
Ingemar har lång erfarenhet av mångvetenskaplig forskning, såväl inom det medicinska forskningsområdet som med kollegor från samhälls- och beteendevetenskapliga fält. Han har erfarenhet av att vara projektledare i flera projekt av denna art.

Ingemar är aktiv inom det akademiska området som fakultetsopponent, betygsnämndsledamot, sakkunnig vid tjänstetillsättningar och docenturansökningar samt ledamot av olika bedömningskommittéer hos anslagsgivare såsom VR, FAS/FORTE, Vårdalstiftelsen, Vinnova, Brottsofferfonden m.fl.

För närvarande är Ingemar svensk delegat i Nordic Committe on Bioethics (NCBio), ledamot av Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP), medicinsk expert vid Riksdagens ombudsmän (JO), senior editor vid Acta Paediatrica, ledamot i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, ledamot av projektgrupp kontinuitet vid SBU m.fl. uppdrag.

Tilläggas kan också att Ingemar genom sina uppdrag ofta medverkat i olika mediasammanhang, framför allt inom området medicinsk etik. Han tilldelades Dagens Medicins stora debattpris 2011 och Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2019 som innefattade ett uppmärksammat webinarium om medikalisering - när livet blir en sjukdom.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Schückher, F. , Berglund, K. , Engström, I. & Sellin, T. (2022). Predictors for Abstinence in Socially Stable Women Receiving Treatment for Alcohol Use Disorder. Alcoholism Treatment Quarterly.
Lynøe, N. , Engström, I. & Juth, N. (2021). How to reveal disguised paternalism: version 2.0. BMC Medical Ethics, 22 (1).
Lynøe, N. , Lindblad, A. , Engström, I. , Sandlund, M. & Juth, N. (2021). Trends in Swedish physicians' attitudes towards physician-assisted suicide: a cross-sectional study. BMC Medical Ethics, 22 (1).
Nyman-Carlsson, E. , Norring, C. , Engström, I. , Gustafsson, S. A. , Lindberg, K. , Paulson-Karlsson, G. & Nevonen, L. (2020). Individual cognitive behavioral therapy and combined family/individual therapy for young adults with Anorexia nervosa: A randomized controlled trial. Psychotherapy Research, 30 (8), 1011-1025.
Nyman-Carlsson, E. , Birgegård, A. , Engström, I. , Gustafsson, S. A. & Nevonen, L. (2019). Predictors of outcome among young adult patients with anorexia nervosa in a randomised controlled trial. European eating disorders review, 27 (1), 76-85.
Hylén, U. , Engström, I. , Engström, K. , Pelto-Piri, V. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Providing Good Care in the Shadow of Violence: An Interview Study with Nursing Staff and Ward Managers in Psychiatric Inpatient Care in Sweden. Issues in Mental Health Nursing, 40 (2), 148-157.
Svensson, A. F. , Khaldi, M. , Engström, I. , Matusevich, K. & Nordenskjöld, A. (2019). Remission rate of transcranial magnetic stimulation compared with electroconvulsive therapy: a case-control study. Nordic Journal of Psychiatry, 72 (7), 471-476.
Norell-Clarke, A. , Tillfors, M. , Jansson-Fröjmark, M. , Holländare, F. & Engström, I. (2018). Does Mid-Treatment Insomnia Severity Mediate between Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia and Post-Treatment Depression?: An Investigation in a Sample with Comorbid Insomnia and Depressive Symptomatology. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 46 (6), 726-737.
Lynøe, N. , Engström, I. & Juth, N. (2018). Dödshjälp bakom okunskapens slöja. Läkartidningen, 115 (24), 1020-1020.
Schückher, F. , Sellin, T. , Fahlke, C. & Engström, I. (2018). The Impact of Childhood Maltreatment on Age of Onset of Alcohol Use Disorder in Women. European Addiction Research, 24 (6), 278-285.
Norell-Clarke, A. , Tillfors, M. , Jansson-Fröjmark, M. , Holländare, F. & Engström, I. (2017). How does cognitive behavioral therapy for insomnia work?: An investigation of cognitive processes and time in bed as outcomes and mediators in a sample with insomnia and depressive symptomatology. International Journal of Cognitive Therapy, 10 (4), 304-329.
Sandlund, M. , Bremer, A. , Ågård, A. , Engström, I. & Sallin, K. (2017). Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande. Läkartidningen, 114.
Engström, I. & Ågård, A. (2017). Läkarens viktiga möte med patienten. Läkartidningen, 114.
Schückher, F. , Sellin, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2017). The Importance of Age at Onset of Excessive Alcohol Use with Regard to Psychiatric Symptoms and Personality Characteristics. Alcoholism Treatment Quarterly, 35 (4), 328-343.
Engström, I. & Bengtsson, S. (2017). Vården börjar alltid med mötet. Läkartidningen, 114 (42).
Sallin, K. , Lagercrantz, H. , Evers, K. , Engström, I. , Hjern, A. & Petrovic, P. (2016). Resignation Syndrome: Catatonia? Culture-Bound?. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10.
Nyman-Carlsson, E. , Engström, I. , Norring, C. & Nevonen, L. (2015). Eating Disorder Inventory-3, validation in Swedish patients with eating disorders, psychiatric outpatients and a normal control sample. Nordic Journal of Psychiatry, 69 (2), 142-151.
Norell-Clarke, A. , Jansson-Fröjmark, M. , Tillfors, M. , Holländare, F. & Engström, I. (2015). Group cognitive behavioural therapy for insomnia: Effects on sleep and depressive symptomatology in a sample with comorbidity. Behaviour Research and Therapy, 74, 80-93.
Norell-Clarke, A. , Tillfors, M. , Jansson-Fröjmark, M. , Holländare, F. & Engström, I. (2014). An investigation of dysfunctional beliefs as a mediator of cognitive behavioural therapy for insomnia in a sample with insomnia and depression. Journal of Sleep Research, 23, 217-217.
Nordenskjöld, A. , von Knorring, L. , Ljung, T. , Carlborg, A. , Brus, O. & Engström, I. (2013). Continuation electroconvulsive therapy with pharmacotherapy versus pharmacotherapy alone for prevention of relapse of depression: A Randomized Controlled Trial. Journal of ECT, 29 (2), 86-92.
Kjellin, L. , Thorsen, H. , Backström, J. , Wadefjord, A. & Engström, I. (2013). Etik och moralisk stress diskuteras sällan i psykiatrin. Läkartidningen, 110 (4), 150-3.
Nordenskjöld, A. , von Knorring, L. , Brus, O. & Engström, I. (2013). Predictors of regained occupational functioning after electroconvulsive therapy (ECT) in patients with major depressive disorder: a population based cohort study. Nordic Journal of Psychiatry, 67 (5), 326-333.
Holländare, F. , Anthony, S. A. , Randestad, M. , Tillfors, M. , Carlbring, P. , Andersson, G. & Engström, I. (2013). Two-year outcome of internet-based relapse prevention for partially remitted depression. Behaviour Research and Therapy, 51 (11), 719-722.
Nilsson, K. , Engström, I. & Hagglöf, B. (2012). Family Climate And Recovery In Adolescent Onset Eating Disorders: a prospective study. European eating disorders review, 20 (1), e96-e102.
Blomqvist, S. & Engström, I. (2012). Interprofessional psychiatric teams: is multidimensionality evident in treatment conferences?. Journal of Interprofessional Care, 26 (4), 289-296.
Wilhelmsson Göstas, M. , Wiberg, B. , Engström, I. & Kjellin, L. (2012). Self-reported anxious- and avoidant-related attachment correlated to interpersonal problems by patients starting psychotherapy. E-Journal of Applied Psychology, 8 (1), 9-17.
Englund, T. & Engström, I. (2011). Behaviorismens återkomst i svensk skola: exemplet Skol-Komet. Pedagogiska Magasinet, 15 (2), 14-17.
Engström, I. (2011). Ethical reflections on organ donation from children. Acta Paediatrica, 100 (9), 1172-1174.
Nordenskjöld, A. , von Knorring, L. & Engström, I. (2011). Predictors of time to relapse/recurrence after electroconvulsive therapy in patients with major depressive disorder: a population-based cohort study. Depression Research and Treatment, 2011, 470985.
Holländare, F. , Johnsson, S. , Randestad, M. , Tillfors, M. , Carlbring, P. , Andersson, G. & Engström, I. (2011). Randomized trial of Internet-based relapse prevention for partially remitted depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124 (4), 285-294.
Nordenskjöld, A. , Knorring, L. v. & Engström, I. (2011). Rehospitalization rate after continued electroconvulsive therapy: a retrospective chart review of patients with severe depression. Nordic Journal of Psychiatry, 65 (1), 26-31.
Englund, T. & Engström, I. (2011). Skol-Komet står för en instrumentell syn på relationer. Pedagogiska Magasinet, 15 (4), 72-73.
Hedberg, C. , Engström, I. , Vickhoff, R. & Lynöe, N. (2010). Can evidence-based medicine become counter-productive?. Scandinavian Journal of Public Health, 38 (5), 553-4.
Skårberg, K. , Nyberg, F. & Engström, I. (2010). Is there an association between the use of anabolic-androgenic steroids and criminality?. European Addiction Research, 16 (4), 213-219.
Engström, I. & Lynøe, N. (2010). Tio myter att avliva om medicinsk etik. Läkartidningen, 107 (40), 2419-21.
Paulson-Karlsson, G. , Engström, I. & Nevonen, L. (2009). A pilot study of a family-based treatment for adolescent anorexia nervosa: 18- and 36-month follow-ups. Eating Disorders, 17 (1), 72-88.
Lynöe, N. , Engström, I. & Löfmark, R. (2009). Från läkarpaternalism till patientautonomi. Läkartidningen, 106 (52), 3500-3502.
Skårberg, K. , Nyberg, F. & Engström, I. (2009). Multisubstance use as a feature of addiction to anabolic-androgenic steroids. European Addiction Research, 15 (2), 99-106.
Neander, K. & Engström, I. (2009). Parents' assessment of parent-child interaction interventions: a longitudinal study in 101 families. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3 (1), 8.
Englund, A. , Englund, T. , Engström, K. & Engström, I. (2009). Värdegrunden reducerad till metod. Pedagogiska magasinet, 13 (4), 18-21.
Holländare, F. , Askerlund, A. , Nieminen, A. & Engström, I. (2008). Can the BDI-II and MADRS-S be transferred to online use without affecting their psychometric properties?. Electronic Journal of Applied Psychology, 4 (2), 63-65.
Engström, I. (2008). Etik, erfarenhet och evidens: hur ska man se på psykiatrin?. Tidskriften för svensk psykiatri (2), 32-35.
Engström, I. (2008). Människa och läkare. Svensk psykiatri (4), 37-37.
Engström, I. (2008). Psykiatri - en specialitet om hjärnan eller om människan?. Läkartidningen, 105 (43), 3057-3057.
Skårberg, K. , Nyberg, F. & Engström, I. (2008). The development of multiple drug use among anabolic-androgenic steroid users: six subjective case reports. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 3, 24.
Engström, I. (2008). VBM - ett nödvändigt komplement till EBM. SLS aktuellt, 8 (2), 4-4.
Eckerdal, G. , Engström, I. , Kristoffersson, U. , Löfmark, R. , Sallin, K. , Thulesius, H. , Bengtsson, H. & Johnsson, L. (2007). Etisk argumentation och klinisk verklighet kan med fördel förenas. Läkartidningen, 104 (28-29), 2097-2098.
Lynöe, N. , Engström, I. , Löfmark, R. , Sallin, K. , Uggla, C. & Thulesius, H. (2007). Goda förebilder och tid för reflektion saknas: enkätstudie om medicinsk etik i läkarutbildningen. Läkartidningen, 104 (9), 676-678.
Eckerdal, G. , Engström, I. , Lynöe, N. , Löfmark, R. & Sallin, K. (2007). Respektera patientens rätt avstå från livsuppehållande behandling: nya riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Läkartidningen, 104 (41), 2969-2971.
Skårberg, K. & Engström, I. (2007). Troubled social background of male anabolic-androgenic steroid abusers in treatment. Substance abuse treatment, prevention, and policy, 2, 20.
Paulson-Karlsson, G. , Nevonen, L. & Engström, I. (2006). Anorexia nervosa: treatment satisfaction. Journal of Family Therapy, 28 (3), 293-306.
Lundstedt, G. , Edlund, B. , Engström, I. , Thurfjell, B. & Marcus, C. (2006). Eating disorder traits in obese children and adolescents. Eating and Weight Disorders, 11 (1), 45-50.
Thurfjell, B. , von Knorring, A. , Eliasson, M. , Swenne, I. & Engström, I. (2006). Perceived and individual ideals of gender in Swedish adolescents with and without an eating disorder. Eating Disorders, 14 (1), 55-72.
Thurfjell, B. , Eliasson, M. , Swenne, I. , von Knorring, A. & Engström, I. (2006). Perceptions of gender ideals predict outcome of eating disorders in adolescent girls. Eating Disorders, 14 (4), 287-304.
Hermansson, L. , Eliasson, A. C. & Engström, I. (2005). Psychosocial adjustment in Swedish children with upper-limb reduction deficiency and a myoelectric prosthetic hand. Acta Paediatrica, 94 (4), 479-88.
[Svensson] Lodefalk, M. , Engström, I. & Åman, J. (2003). Higher drive for thinness in adolescent males with insulin-dependent diabetes mellitus compared with healthy controls. Acta Paediatrica, 92, 114-117.

Artiklar, forskningsöversikter

Elinder, G. , Eriksson, A. , Hallberg, B. , Lynøe, N. , Sundgren, P. M. , Rosén, M. , Engström, I. & Erlandsson, B. (2018). Traumatic shaking: The role of the triad in medical investigations of suspected traumatic shaking. Acta Paediatrica, 107 (S472), 3-23.

Kapitel i böcker, del av antologier

Engström, I. (2013). Diagnostik och differentialdiagnostik. I: Henry Ascher & Anders Hjern, Från apati till aktivitet: Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa (ss. 117-136). Lund: Studentlitteratur AB.
Engström, I. (2013). Etik, erfarenhet och evidens. I: Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson, Palliativ vård: Begrepp och perspektiv i teori och praktik (ss. 151-162). Lund: Studentlitteratur AB.
Engström, I. & Lynöe, N. (2012). Patientens och sjukvårdens värderingar. I: Sven Olov Andersson et al, Professionell utveckling inom läkaryrket (ss. 27-52). Stockholm: Liber.
Engström, I. (2011). Barn- och ungdomspsykiatri. I: Christian Moëll & Jan Gustavsson, Pediatrik (ss. 537-555). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Schückher, F. , Sellin, T. , Engström, I. & Berglund, K. (2020). History of childhood abuse is associated with less positive treatment outcomes in socially stable women with alcohol use disorder. Konferensbidrag vid EPA 2020, The 28th European Congress of Psychiatry, July 4-7, 2020..
Schückher, F. , Sellin, T. , Fahlke, C. & Engström, I. (2018). The Impact of Childhood Maltreatment on Onset Age of Alcohol Use Disorder in Women Seeking Treatment. Konferensbidrag vid 2018 Annual Meeting, American Psychiatric Association, New York, NY, USA, 5-9 May, 2018.
Schückher, F. , Björk, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2016). Differences in psychiatric symptoms and personality characteristics appear to be more pronounced between early and late onset of excessive drinking than between genders. Konferensbidrag vid The 18th Annual ISBRA World Congress & Inaugural ISBRA/ESBRA Joint World Congress in Berlin, Germany. September 2-5, 2016..
Schückher, F. , Björk, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2016). Individuals with onset of excessive drinking in late adulthood: Do they differ from the early onset group in psychiatric symptoms and personality characteristics?. Konferensbidrag vid Kettil Bruun Society, 42nd KBS meeting, Stockholm, Sweden, May 30 - June 3, 2016..
Pelto-Piri, V. , Engström, K. , Warg, L. , Kjellin, L. & Engström, I. (2016). Staff views on prevention and management of violence at institutions: Aspects of values and safety in encounters with young clients and patients. Konferensbidrag vid 6th European Conference for Social Work Research. ”Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research”, March 30- April 1, 2016, Lisbon, Portugal..
Pelto-Piri, V. , Engström, I. , Warg, L. & Kjellin, L. (2014). Prevention of violence in psychiatric inpatient care: aspects of ethics and safety in patient and staff encounters. “The patients voice”. Konferensbidrag vid 10th International conference for clinical ethics consultation. Paris 24-26 april, 2014, Paris, France..
Pelto-Piri, V. , Kjellin, L. & Engström, I. (2013). Motiv för tvångsvård i barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Konferensbidrag vid Nordisk etikk konferanse, Universitetet i Oslo, 7-8 march 2013, Oslo, Norway..
Bergh, A. , Englund, A. , Englund, T. , Engström, I. & Engström, K. (2013). Prevention and promotion programs in Swedish schools as an answer to what?: An analysis of national policy texts. Konferensbidrag vid NERA 41st Congress, Reykjavik, Iceland, March 7th to 9th 2013.
Björk, T. , Skårberg, K. & Engström, I. (2011). Eating disorders or the use of anabolic androgenic steriodes in males: Different manifestation of negative self-image?. Konferensbidrag vid International Conference on Eating Disorders (ICED), Miami, Florida, 2011.
Björk, T. , Skårberg, K. & Engström, I. (2011). Negative self-image: A common denominator between males with Eating Disorders and males using Anabolic Androgenic Steroids?. Konferensbidrag vid The 13th general meeting on European Council of Eating Disorders (ECED), Florence, Italy, 2011.
Larsson, G. , Björk, T. , Norring, C. , Engström, I. & Montgomery, S. (2009). Breastfeeding and breast changes among women with eating disorder problems: Cause for Satisfaction or Concern?. Konferensbidrag vid European Council on Eating Disorders - 20 Year Anniversary Meeting, London, UK, 2009.
Engström, I. (2008). Apathetic children: a phenomenological interpretation of a psychiatric epidemic in Sweden. Konferensbidrag vid European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care.
Engström, I. (2008). Justifications of coercion: are decisions of coercive care psychiatric or ethical?. Konferensbidrag vid International Conference on Philosophy, Psychaitry, and Psychology.
Engström, I. (2008). Normalitet i psykiatrin. Konferensbidrag vid Svenska läkarsällskapet.
Engström, I. (2008). Om normalitet i psykiatriska sammanhang. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets riksstämma.
Paulson-Karlsson, G. , Engström, I. & Nevonen, L. (2007). Anorexia nervosa: 18- and 36-months follow-up. Konferensbidrag vid European Council on Eating Disorders.
Engström, I. (2007). Apathetic children from a phenomenological perspective. Konferensbidrag vid International Conference on Philosophy, Psychaitry, and Psychology.
Engström, I. (2007). Hur kan psykiatrisk tvångsvård motiveras ur ett etiskt perspektiv?. Konferensbidrag vid Svenska läkaresällskapets riksstämma.
Engström, I. (2007). Medical decision making with adolescents: cultural differences and communicative prerequisites. Konferensbidrag vid International Shared Decision Making Conference.
Engström, I. (2007). Psykiatriska aspekter på avbrytande av livsuppehållande behandling. Konferensbidrag vid Svenska läkaresällskapets riksstämma.
Engström, I. (2007). Tvingad till hjälp: ett forskningsprojekt om tvång i svensk barn- och ungdomspsykiatri. Konferensbidrag vid Svenska läkaresällskapets riksstämma.
Engström, I. (2007). Vad har vi lärt oss av de apatiska flyktingbarnen?. Konferensbidrag vid Svenska läkaresällskapets riksstämma.

Manuskript

Norell-Clarke, A. , TIllfors, M. , Jansson-Fröjmark, M. , Holländare, F. & Engström, I. An investigation of cognitive processes as outcomes and mediators of CBT-I for insomnia in a sample with insomnia and depression.
Wilhelmsson Göstas, M. , Wiberg, B. , Brus, O. , Engström, I. & Kjellin, L. Changes in attachment styles and interpersonal problems after different forms of psychotherapy.
Brus, O. , Cao, Y. , Carlborg, A. , Engström, I. , von Knorring, L. , Ljung, T. & Nordenskjöld, A. Long term effect of continuation electroconvulsive therapy for depressive patients : a randomized controlled trial.

Rapporter

Pelto-Piri, V. , Engström, K. & Engström, I. (2017). Hantering av hot och våld: Personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner. Stockholm, Sweden: Statens institutionsstyrelse, SiS (Institutionsvård i Fokus 12).
Bergh, A. , Englund, A. , Englund, T. , Engström, I. & Engström, K. (2013). Värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan: rapport från forskningsprojektet En värdefull skola. Örebro: (Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 18) (Rapporter i pedagogik 18).