Forskningsprojekt

En värdefull skola

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ingemar Engström

Forskningsämne

Projektet En värdefull skola - en studie av värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan i relation till skolans värdegrund och barnkonventionen är ett samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskap och medicin (barn- och ungdomspsykiatri) och Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (pedagogik) vid Örebro universitet. 


Under senare år har en rad olika program utvecklats för att bedriva främjande och förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa i svensk skola. Flera projekt har syftat till att värdera det vetenskapliga stödet för effekter av program av olika slag. Målet är att endast evidensbaserade metoder bör användas i skolan. En viktig utgångspunkt i föreliggande projekt är att effektivitet inte är en tillräcklig grund för rekommendationer av främjande och förebyggande program i skolan.

Detta projekt syftar i stället till att undersöka vilka centrala värden som dessa program bygger på och hur de överensstämmer med skolans demokratiska värdegrund. Programmen kommer också att analyseras med avseende på den syn på barn och unga som kommer till uttryck samt vilka pedagogiska konsekvenser som program av detta slag kan tänkas medföra. Vidare kommer programmen att analyseras med avseende på vilken teoretisk grund dessa program vilar på och vilka metoder som används. Programmen kommer också att analyseras i förhållande till barnets rätt och till barnkonventionen.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)