This page in English

Jonas Moll

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303878

Rum: N4050

Jonas Moll
Forskningsämne

Om Jonas Moll

Jonas Moll är biträdande lektor i informatik, med datateknisk bakgrund och specialisering mot medierad kommunikation och människa-datorinteraktion. Han studerar främst hur olika digitala lösningar för kommunikation påverkar vårt sätt att interagera med varandra, både i mindre grupper och inom hela organisationer. Inom undervisningen har han främst fokuserat på handledning av examensarbeten inom datalogi, vetenskaplig kommunikation och projektkurser inom människa-datorinteraktion. År 2016 startade han en blogg där han sedan dess har skrivit om sitt pågående arbete inom både forskning och undervisning.

 

Forskning

Inom forskningen fokuserar Jonas Moll främst på två tillämpningsområden; e-hälsa och digitala lärmiljöer i skolan.

Inom området e-hälsa studerar han främst hur interaktionen mellan vårdpersonal och patienter påverkas av att patienter kan logga in och läsa sin egen journal via tjänsten ”Journalen” på 1177 Vårdguiden. Han är en av medlemmarna i det nationella forskningskonsortiet DOME (Development of Online Medical records and E-health services) som just fokuserar på olika aspekter av Journalen och liknande tjänster. Han har drivit och deltagit i flertalet enkät- och intervjustudier där han tillsammans med andra forskare inom DOME har studerat både patienters och vårdpersonals attityder gentemot och erfarenheter av Journalen. Flera av dessa studier har uppmärksammats i media. Den teoretiska grunden hämtas främst från socioteknisk systemteori och delat beslutsfattande inom vården.

Inom området digitala lärmiljöer i skolan fokuserar Jonas Moll främst på hur så kallade multimodala lärmiljöer (ger feedback till flera sinnen såsom syn, hörsel och känsel) kan användas för att underlätta samarbete mellan seende och synskadade elever i grundskolan. Han är en av ett fåtal forskare i Sverige som studerar hur haptik (=återkoppling till känselsinnet) kan användas i detta sammanhang. Inom detta område har han utvecklat flera prototyper av digitala lärmiljöer som har testats i skolor. Här tillämpas användarcentrerad systemutveckling i nära samarbete med både seende och synskadade elever såväl som lärare och resurspersoner. Jonas Moll har under åren byggt upp ett nära samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Synskadades riksförbund. Den teoretiska grunden hämtas här främst från kognitionspsykologi och aktivitetsteori.

Utöver ovanstående områden bedriver Jonas Moll också forskning inom pedagogik. Här fokuserar forskningen på vilka effekter som kursutveckling får inom de kurser som han ansvarar för. Under de senaste åren har han mer och mer kommit att se undervisningen som en del i ett större forskningsprojekt, dvs han använder forskningsmetoder systematiskt för att planera inför, utveckla, utföra och utvärdera undervisning. Publicering på pedagogiska konferenser är ett naturligt led i arbetet.

 

Undervisning

Jonas Moll ansvarar för närvarande för följande kurser på kandidatnivå:

  • IK208G: Interaktionsdesign, fortsättningskurs. En informatikkurs som ges under maj-juni. Kursen bygger mycket på praktiskt projektarbete och innehåller flera moment av design och utvärdering. Diplom delas ut till de starkaste projekten. Den teoretiska grunden hämtas främst från kognitionspsykologin.
  • IK300G: Systemutvecklingsteori (delkurs 2 i kandidatkursen). En informatikkurs som ges under oktober-november. Kursen är teoretisk och ska förbereda studenterna inför teorihantering och vetenskaplig argumentation i kandidatuppsatserna. 

Utöver ovanstående har Jonas Moll också handlett kandidatuppsatser i kandidatkursens tredje delkurs.

Den pedagogiska forskningen som nämndes ovan relaterar främst till erfarenheter från ovanstående kurser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt