This page in English

Jonathan Lilliedahl

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303341

Rum: M3209

Jonathan Lilliedahl

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jonathan Lilliedahl

Jonathan Lilliedahl är anställd som biträdande lektor i musikpedagogik vid Musikhögskolan, Örebro universitet, och har samtidigt ett uppdrag som viceprefekt vid nämnda institution. Därutöver är han även verksam som lektor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Under 2013-2018 arbetade Lilliedahl som lektor i didaktik och 2017-2018 även som programansvarig för grundlärarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping. 

Forskning

Lilliedahls forskning fokuserar sociala, kulturella och historiska aspekter av estetiska kunskapspraktiker och musikutbildning. Studierna växlar mellan läroplansteoretiska, utbildningshistoriska, utbildningssociologiska och didaktiska ansatser/fält.

För närvarande studeras fenomenet musikklasser, vars etablering, roll och funktion belyses genom ett antal delstudier som sammantaget syftar till klargöra varför musikklasser finns och på vilka skilda sätt de verkar i utbildningslandskapet. Forskningen bedrivs med stöd från Johan & Jakob Söderbergs Stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse samt Åke Wibergs Stiftelse. Läs gärna mer om projektet på Musikklasser.se

Den didaktiskt inriktade forskningen undersöker innebörder av, och meningsskapande i estetiska undervisnings- och lärandepraktiker. Forskningsintresset ligger i att bilda kunskap om vilken typ av lärande som äger rum i estetiska kunskapspraktiker såväl som hur ansatser till estetiska lärprocesser kan ingå i lärares didaktiska arbete.

Välkommen att följa forskningen via twitter (öppnas i nytt fönster).

Undervisning

Undervisningsuppdragen omfattar i huvudsak ämnesområdet musikpedagogik och ämneslärarprogrammets kurser i musikdidaktik, såsom läroplansteori och didaktik, musikpedagogisk forskning i teori och praktik, självständigt arbete etc.

Samarbeten och uppdrag

Lilliedahl har ett uppdrag som viceprefekt för Musikhögskolan.

Lilliedahl har erfarenheter av samverkan med myndigheter: Skolverket (framtagning och granskning av bedömningsmaterial), Skolinspektionen (utvecklingsprojekt tillsammans med analysenheten) och Universitets- och högskolerådet (försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärarutbildning).

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Lilliedahl, J. (2018). Building knowledge through arts integration. Pedagogies: An International Journal, 13 (2), 133-145.
Lilliedahl, J. , Sundberg, D. & Wahlström, N. (2016). Teoribaserad utvärdering som svar på det tidiga 2000-talets frågor om utbildningsreformer. Pedagogisk forskning i Sverige, 21 (1-2), 9-29.
Georgii-Hemming, E. & Lilliedahl, J. (2014). Why "What" Matters: On the Content Dimension of Music Didactics. Philosophy of Music Education Review, 22 (2), 132-155.
Lilliedahl, J. & Georgii-Hemming, E. (2009). Parental expectations of the Swedish municipal school of arts. British Journal of Music Education, 26 (3), 257-271.

Doktorsavhandlingar

Lilliedahl, J. (2013). Musik i (ut)bildning: gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lilliedahl, J. , Wikman, T. & Hansén, S. (2020). Coherence within Teacher Education: Swedish Lessons. I: Thomas Lehmann, International Perspectives on Knowledge Integration: Theory, Research, and Good Practice in Pre-service Teacher and Higher Education (ss. 291-312). . Brill Academic Publishers.
Lilliedahl, J. (2020). Läroplansteori i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys. I: Elsi-Brith Jodal, Sverker Lindblad & Caroline Runesdotter, Läroplansteori i och om lärarutbildning: Rapport från den sjunde Nordiska Läroplansteoretiska konferensen (ss. 151-162). Göteborg: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
Lilliedahl, J. & Ehrlin, A. (2016). Kartläggning och inkludering av nyanlända elevers kunskaper: exemplet musik. I: Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva, Skolans möte med nyanlända (ss. 49-64). Stockholm: Liber.
Lilliedahl, J. (2014). Musik i läroplanen och läroplanen i musik. I: Varkøy, Øivind & Söderman, Johan, Musik för alla: Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (ss. 95-106). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Lilliedahl, J. (2020). Musikklassernas framväxt i Sverige: En kultur- och utbildningspolitisk analys. Konferensbidrag vid Musikforskning idag 2020, Lund University, Lund, Sweden, June 10, 2020.
Lilliedahl, J. (2020). Social differential aesthetics: A multimodal discourse analysis of specialized music schools. Konferensbidrag vid The 10th International Conference on Multimodality (10 ICOM), Valparaíso, Chile, November 11-13, 2020.
Lilliedahl, J. (2020). The Multimodal Aesthetics of Specialized Music Schools. Konferensbidrag vid NAfME National Conference, Orlando, Florida, USA, November 4-8, 2020.
Lilliedahl, J. (2020). Using Social Network Analysis toVisualize Relationships Between Micropolitics and Government Education Policy: A Case Study from Sweden. Konferensbidrag vid International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 42), Örebro University, Örebro, Sweden, August 19-22, 2020.
Lilliedahl, J. (2019). Att analysera intranationella policyflöden: Modell för att begripa etableringen av musikklasser i Sverige. Konferensbidrag vid Åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen, Åbo Akademi, Vasa, Finland, November 7-8, 2019.
Lilliedahl, J. (2019). The selection device: Understanding the decline of music in secondary education. Konferensbidrag vid 11th International Conference for Research in Music Education (RIME 2019), Bath Spa University, Bath, UK, April 23-26, 2019.
Lilliedahl, J. (2019). Understanding specialization in specialized music programs through multimodal discourse analysis. Konferensbidrag vid The Third International Legitimation Code Theory Conference (LCT3), University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, July 1-5, 2019.
Lilliedahl, J. , Hansén, S. & Wikman, T. (2018). Contextual Coherence in Teacher Education. Konferensbidrag vid Teacher Education Policy in Europe (TEPE2018), University of Minho, Braga, Portugal, May 17-19, 2018.
Wikman, T. , Hansén, S. & Lilliedahl, J. (2018). Identifying Coherence in Teacher Education. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Lilliedahl, J. (2018). Semantiska koder som begrepp för integrering av konstnärliga praktiker. Konferensbidrag vid Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL 2018), Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, November 28-29, 2018.
Lilliedahl, J. (2018). The ‘Original’ Legitimization of Music Classes in Sweden. Konferensbidrag vid 23rd Conference of Nordic Network for Research in Music Education, Oslo, Norway, February 12-15, 2018.
Lilliedahl, J. (2017). Aesthetic Didaktik: Networking between practices. Konferensbidrag vid 2017 ATEE Annual Conference – Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching, Dubrovnik, Croatia, October 23-25, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Autonomy Codes of Alternative Pedagogies. Konferensbidrag vid 2nd International Legitimation Code Theory Conference, University of Sydney, Sydney, Australia, July 3-7, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Estetiska ämnens återkomst?: Policyprocesser kring ett estetiskt ämne i den svenska gymnasieskolan. Konferensbidrag vid E17 - Tyst kunnande eller bara tystnad?, Umeå, Sweden, October 31 - November 2, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Läroplansteorin i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys. Konferensbidrag vid 7:e Nordiska Läroplansteoretiska Konferensen, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, November 15-16, 2017.
Lilliedahl, J. (2016). Estetiska ämnens formering i lärarutbildning: Professioner och spänningsfält. Konferensbidrag vid Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL), Stockholms universitet och Konstfack, Stockholm, Sweden, November 16-17, 2016.
Lilliedahl, J. (2015). Från estetisk fostran till estetiska lärprocesser: En analys av svensk policy. Konferensbidrag vid Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden, April 22-23, 2015.
Lilliedahl, J. (2012). Developing visibility: music education & the new right. Konferensbidrag vid 7th International Basil Bernstein Symposium, 27-30 June 2012, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, University of Provence, France.
Lilliedahl, J. (2011). An interdisciplinarity of critiques: the contribution of Ricoeur’s critical hermeneutics to critical realism and social realism. Konferensbidrag vid The International Conference on Ricoeur Studies "New Perspectives on Hermeneutics in the Social Sciences and Practical Philosophy", September 13-16, 2011, Centre for fundamental sociology National Research University ‘Higher School of Economics’, Moscow..
Lilliedahl, J. (2011). Musikpedagogiska filosofier och den rekontextualiserande principen. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education Conference : Philosophical Positions in Music Education from a Nordic & an International Perspective, March 30 - April 1, 2011, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Köpenhamn.
Lilliedahl, J. (2011). Neoliberalism and music education. Konferensbidrag vid The Seventh International Conference for Research in Music Education (RIME), April 12-16, 2011, School of Education & Lifelong Learning University of Exeter.
Lilliedahl, J. (2009). Det estetiska kunskapsområdets sorti enligt betänkande av 2007 års gymnasieutredning. Konferensbidrag vid What counts as knowledge in teacher education & in school? The third National Curriculum Theory Research Conference, Växjö universitet, 15-16 oktober 2009, Växjö.

Rapporter