This page in English

Forskningsämne

Musikvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Sam de Boise

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Musikvetenskap har som funktion att beskriva och förklara musik och musikalisk kunskapsbildning, samt den musikutbildning och det konstnärliga skapande som förekommer och har förekommit i samhället. Forskning inom musikvetenskap knyter an till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om människors föreställningar om världen.

Musikvetenskap vid Örebro universitet behandlar frågor om musik som kulturellt och socialt fenomen, musikens betydelse för människor samt musikens funktion inom och utanför utbildningsinstitutionerna. I enlighet med ämnets forskningsprofil studeras musikaliska erfarenheter, musikaliskt skapande, musikvanor, lärande och musikutbildning. Karaktäristiskt för vår forskning är hur kultur och samhälle påverkar förutsättningar och villkor för relationen mellan musik och människa.

Vi studerar musik både som ett individuellt, socialt och kulturellt fenomen. Forskningen handlar om unga och vuxna, professionella och amatörer och berör alla former av musik och såväl musikutövande som musiklyssnande i både människors vardag och i institutionella sammanhang.

Forskningen bedrivs inom två närliggande teman med sammanhållen organisation och verksamhet: ACCLAIM (Aesthetics, Culture and Media) och MOVE (Musical Expression and Experience). Inom ACCLAIM fokuserar studierna hur kultur och samhälle; normer och värderingar påverkar musikaliska praktiker, identifikationsprocesser, musikaliskt lärande och musikutbildning. I MOVE står individers musikaliska erfarenheter och konstnärliga skapande i fokus.

Forskningen har stor betydelse för grundutbildningen genom att resultaten kommer utbildningen till godo. Forskningen bidrar också till reflektion om teman som: musik, erfarenhet och upplevelse; musik och jämlikhet; musik, bildning och utbildning samt musikaliskt skapande. Konsten kan i sig utgöra en källa till kunskap, men med hjälp av vetenskaplig reflektion över musikens och konstens uttryck, metoder och funktioner i människors liv, bidrar forskningen också till vitalisering av det konstnärliga skapandet i sig.

 

Avslutade projekt