This page in English

Ulrika Sultan

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303174

Rum: B4108

Ulrika Sultan

Om Ulrika Sultan

Undervisning

Primärt undervisar jag på kursen Teknik för lärare - grundlärarprogrammet F-3 samt kursen Teknik i skola och vardag - grundlärarprogrammet åk  4-6. Jag har skapat och utvecklar konstant kurserna. Jag har även kursansvar för båda kurserna. Jag undervisar även teknik på förskolärarprogrammet samt handlett självständiga arbeten i matematikdidaktik.

Jag har även undervisat på grund och ämneslärarutbildningen i teknik, åk 7-9 samt gymnasiet, vid Linköping och Göteborgs universitet där jag även handledde studentarbeten i teknikens didaktik med innehåll så som programmering, digitala lärspel, genus och identitet.

Min undervisning bygger på att studenterna ska få med sig praktiska och teoretiska kunskaper om vad teknik är och kan vara.  Teknikundervisningen handlar lika mycket om att tänka som att göra. En viktig pusselbit för framgångsrik undervisning är att bryta studenternas ofta negativa bild om sin egen tekniska förmåga och skapa en positiv bild av de själva som tekniska.

Forskning

Jag är doktorand vid Linköpings Universitet inom teknikens didaktik. Mitt forskningsområde handlar om flickors, ålder 9-16, teknikintressen och hur det teknikintresset kan behållas upp till vuxen ålder. Med det menas att jag tittar brett och djupt på hur samhällets strukturer och kulturer skulle kunna påverka teknikintresset men även hur ett teknikintresse skulle kunna påverka flickornas deltagande i och utveckling av framtidens samhälle. Jag driver teknikintresse som en demokratifråga, i betydelsen att ett teknikintresse ger eleverna möjligheter till att på lika villkor vara medskapare av framtiden. 

Kort sammanfattning av egna forskningsområden

Min forsking sträcker sig från teknikdidaktik till STEM & STEAM.

Ingår i ett internationellt forskningssamarbete som arbetar med Emotions in Engineering Education. 

Genomför återkommande peer-view inom mitt specialistområde.

Har skrivit läromedel för lärarutbildning och aktiva lärare. 

Samarbeten och uppdrag 

  • Ämnesföreträdare för teknikämnet vid Örebro Universitet.
  • Styrelsemedlem Mattecentrum. Mattecentrum är en oberoende ideell förening grundad 2008 med syfte är att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga och accelerera deras matteresa. Mattecentrum sammanför företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället. 
  • Advisory Board member för Womenengineer. En svensk stiftelse som arbetar med att öka jämlikheten inom våra ingenjörsutbildningar. 
  • Ambasadör för #1MillionGirlsInSTEM. Ett 10-årigt projekt initierat av FN som syfter till att öka flickors medvetenhet om STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)- yrken. Projektet samarbetar med UNESCO. 
  • Samarbetat med branschorganisationen Teknikföretagen för att öka andelen kvinnor i tekniska yrken och utbildningar. 

  • Lärosätesföreträdare inom teknikämnet vid Centrum för tekniken i skolan, CETIS.  

  • Samarbetar med KomTek Örebro för att utveckla teknikundervisningen i skola och högre utbildning.

Avslutade uppdrag

  • Har haft samarbete med museum,  Sveriges radio och television.
  • F.d advisory Board member för Women in technology in Nigeria. En av världens största gemensamheter för kvinnor och flickor i teknik/STEM.Deltog i Vera projektet som syftar till att bryta könsstereotyper inom teknik. Projektet är ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och Volvo CE.

Utmärkelser

Stolt mottagare av Women In Technology in Nigeria 2023 Tech Builder and Innovation Award.