Lärarutbildning vid Örebro universitet

Utbildning för Agenda 2030

Bild med ikoner för FN:s globala mål

Här kan du läsa mer om de olika passen i det tematiska spåret Utbildning för Agenda 2030.

Introduktion av Johan Öhman

Professor Johan Öhman inleder spåret Utbildning för Agenda 2030 10.10–10.40. I sin presentation tar han utgångspunkt i forskning om undervisning för hållbar utveckling. Han lyfter fram möjligheter och utmaningar med att integrera undervisning för Agenda 2030 i lärarutbildning och i skolverksamhet.   

Under de efterföljande passen i spåret hittar du presentationer som med utgångspunkt i erfarenheter från forskning på Örebro universitet bjuder in till diskussioner om bland annat undervisning för hållbar utveckling och internationalisering.

Spåret innehåller följande pass

Undervisning om hållbar utveckling

15 mars 10.50–11.30 

Passet inleds med en presentation av några resultat från forskningsprojektet ”Undervisning om global jämlikhet och rättvisa – ett kritiskt perspektiv”. Efter presentationen öppnas upp för frågor om vilken roll undervisning om hållbar utveckling kan ha i den svenska gymnasieskolan och vilka delar som framtida forskning borde uppmärksamma. 

Forskning har pekat på hur undervisning om hållbar utveckling kan hamna på kollisionskurs med skolans strukturer, ämnesindelning och traditionella skoluppgifter. Under det här passat utmanas denna bild genom att belysa hur lärare redan i sin vardagliga undervisning öppnar upp hållbar utveckling både som en komplex etisk fråga och som en skoluppgift som eleverna löser.    

Medverkande är Ásgeir Tryggvason från Örebro universitet.

Hållbar utveckling i skolan – om att skapa ett didaktiskt friutrymme

15 mars 11.40–12.20 

Passet genomförs som ett panelsamtal om hur skolans strukturer kan stärka lärares didaktiska utrymme att undervisa för hållbar utveckling. Efter panelsamtalet följer en frågestund där du som deltagare får möjlighet att dela dina erfarenheter.

Det tycks finnas ett glapp mellan å ena sidan skolans struktur och tradition och å andra sidan det visionära uppdraget att undervisa för hållbar utveckling. Lärare kan i sin undervisning öppna för en varierande grad av komplexitet i en traditionell ram. Men om de ska lyckas förändra en traditionell skoluppgift till ett miljö- och hållbarhetsproblem behöver det finnas ett didaktiskt friutrymme för lärare och arbetslag. Det behöver också finnas en tillit till professionens autonomi. Hur kan ett didaktiskt friutrymme skapas? Vad kan göras på kort sikt och på lång sikt? Och vems är ansvaret?

Medverkande är bland andra Jonas Edlund, lärare i naturkunskap på Navets högstadieskola i Örebro, Mårten Persson, lärare i biologi på Rudbecksgymnasiet i Örebro, Jonas Langell, rektor på Navets högstadieskola i Örebro och Camilla Hansén, riksdagsledamot (MP) och utbildad gymnasielärare. Moderator är Ann-Sofie Jägerskog.

Skolmåltiden – nav i lärande för hållbar utveckling

15 mars 13.20–14.00 

Passet inleds med korta presentationer av forskning om skolmåltidens roll i den pedagogiska verksamheten utifrån projektet "Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg" som vi medverkat i vid Örebro universitet. Därefter samtalar vi i en workshop om möjligheter med, och hinder för, att använda skolmåltiden i lärande för hållbar utveckling.

Svenska skolmåltider är kostnadsfria, näringsriktiga samt miljö- och klimatsmarta. Detta är unikt och mer resurser läggs på skolmåltider än på läromedel. Men vi utnyttjar inte den potential för lärande som skolmåltiden utgör. Tillsammans med deltagarna vill vi samtala om och utforska vad som krävs för att i ökad grad integrera skolmåltiderna i undervisningen, speciellt när det gäller handlingskompetens för hållbar utveckling.

Medverkande är Johanna Björklund och Sara Frödén från Örebro universitet.

Läs mer om projektet Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg

Läs artikel om Johanna Björklunds lärobok om hållbarhet

En internationaliserad lärarutbildning – möjligheter och utmaningar

15 mars 14.10–14.50 

Presentationen ges i form av en föreläsning om möjligheter och utmaningar med en internationaliserad lärarutbildning.

Under föreläsningen ges en överblick över delprojektet "Internationella och interkulturella perspektiv" och dess aktiviteter. Vi ger också en övergripande introduktion om internationalisering av högre utbildning med fokus på lärarutbildning. Då beskriver vi aktiviteter som rör både mobilitet och interkulturalitet utifrån frågorna Vad är det?, Vad leder det till? och Hur kan det göras?

Medverkande är Jonas Ålander och Sofia Österborg Wiklund från Örebro universitet.

Internationella möjligheter – hur informerar vi för att öka intresset?

15 mars 15.10–15.50 

Passet inleds med en presentation av hur vi har arbetat med information i olika former inom delprojektet Internationella och interkulturella perspektiv. Presentationen följs sedan av gruppdiskussioner där du som deltagare också är välkommen att dela med dig av dina erfarenheter.

Medverkande är Susanne Sundquist, programstudievägledare för lärarprogrammen vid Örebro universitet.