Forskarskolan WATCH

Krakadammen

Forskarskolan Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (WATCH) är en mång- och transdisciplinär forskarskola för sju doktorander i ämnena biologi, kemi, kulturgeografi, risk- och miljöstudier, sociologi och statskunskap.

Startar 1 september 2023

Forskarskolan bedrivs av Örebro universitet och Karlstads universitet i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Svenskt Vatten, Länsstyrelsen i Örebro och Länsstyrelsen i Värmlands län, samt Örebro och Karlstad kommun. WATCH finansieras genom forskningsrådet Formas inom ramen för den strategiska agendan för hållbart samhällsbyggande.

Utgångspunkten för forskningen inom WATCH handlar om att förstå och hitta lösningar till de tilltagande utmaningar som uppstår i mötet mellan hållbara samhällsbyggnadsstrategier så som förtätning, strandnära bebyggelse och vattenanvändning, och vattenutmaningar i form av översvämningar, dricksvattenbrist och vattenföroreningar mm. Syftet med forskarskolan är att skapa tvärdisciplinär, transformativ kunskap som ska bidra till att hjälpa olika samhällsbyggnadsaktörer på nationell, regional och lokal nivå att möta dessa utmaningar. Genom ett delvis gemensamt utbildningsprogram som består av forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser kommer WATCH att bidra till att skapa tvärvetenskapliga perspektiv och länkningar mellan såväl de olika doktorandernas forskningsprojekt, som mellan akademi och praktik.

Forskarutbildningsämnen inom WATCH

Varje doktorand i forskarskolan WATCH kommer att vara antagen i ett forskarutbildningsämne vid antingen Karlstads universitet (kulturgeografi, risk- och miljöstudier) eller Örebro universitet (biologi, kemi, kulturgeografi, sociologi och statskunskap), och bedriva forskning i ett individuellt doktorandprojekt inom ramen för WATCH övergripande tematik. Forskningen inom WATCH ska vara praktiknära och utmaningsdriven varför varje doktorandprojekt kommer att ha koppling till en eller flera av de ovanstående samverkansorganisationerna.

Forskarskolan leds av docent Ida Andersson, Örebro universitet (föreståndare) och doktor Moa Tunström, Karlstad universitet (bitr. föreståndare).