This page in English

Forskningskommunikation, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Vetenskaplig forskning har litet värde om inte dess resultat och forskningsprocess kommuniceras på rätt sätt till rätt publik. Forskare som är aktiva i informationsåldern måste därför vara medvetna om vilka kommunikationskanaler som finns tillgängliga och hur forskare kan använda dessa för att på ett effektivt och lättförståeligt sätt presentera forskningsaktiviteter och resultat.

Efter kursen skall doktoranden kunna kommunicera sina forskningsresultat på ett tydligt och övertygande sätt till olika typer av publiker, såsom akademiker, forskningsfinansiärer, journalister och allmänheten. Doktoranden skall vara familjär med olika typer av kommunikationskanaler och kunna utveckla en personlig kommunikationsstrategi. 

I kursen ingår

  • Analys av olika typer av kommunikation: analys av forskningskommunikation, lyckad såväl som mindre lyckad. Detta inkluderar analys och jämförelse av olika aktörers forskningskommunikationsstrategier (exempelvis från enskilda forskare, forskargrupper, universitet, forskningsfinansiärer) i förhållande till olika medier, såsom webbsidor, broschyrer, sociala media, digitala presentationer, radio och television.
  • Planering av kommunikationsstrategi: att forma ett budskap, välja målgrupp, välja verktyg (tidning, webbsida, sociala media, television etc) och planera en kommunikationsstrategi.
  • Testa av kommunikationsstrategi: den planerade kommunikationsstrategin testas för att erhålla återkoppling. Detta inkluderar att bygga relationer med media och intressenter.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

  1. förmåga att effektivt sprida forskningsresultat inom forskningsfältet och utanför denna för att skapa interdisciplinärt samarbetet och öka synlighet
  2. förmåga att i en formell (ex. inom akademin) och informell kontext (ex. icke-vetenskaplig publik) välja vad som skall kommuniceras, till vem det skall kommuniceras och hur det skall kommuniceras på ett intresseväckande och korrekt sätt
  3. förståelse för hur en forskare får vetenskapliga resultat publicerade i rätt kanaler
  4. förmåga att utveckla en forskningskommunikationsstrategi
  5. förmåga att hantera relationer till media