This page in English

Doktorand

Under studietiden

Här finns information som är viktig under doktorandens studietid, till exempel om regler och individuell studieplan.

Regler i utbildningen

Regelhandboken för utbildning på forskarnivå sammanfattar alla nationella och lokala regler och riktlinjer. Den gäller under hela studietiden, från det att doktoranden antas till utbildning på forskarnivå till det att examen utfärdas. Varje doktorand och handledare rekommenderas ta del av regelhandboken.

Regelhandboken (pdf)

Uppdatering 2024-03-22: Regelhandboken kommer inte längre uppdateras i sin nuvarande form. Om oklarheter råder om visst innehåll, kontakta uk-forskning@oru.se för rådgivning. 

Individuell studieplan

För varje doktorand ska en individuell studieplan (ISP) upprättas. 

Planen ska innehålla:
- högskolans och doktorandens åtaganden och
- en tidsplan för doktorandens utbildning.

Enligt lokala regler ska ISP också innehålla:
- uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad och
- vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och handledare.
Den individuella studieplanen ska följas upp regelbundet – minst en gång varje år - och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av universitetet i den utsträckning som behövs. Uppföljningen ska läggas upp så att doktoranden och huvudhandledaren informerar universitetet om hur utbildningen framskrider.
Varje doktorand ska alltid ha en giltig ISP.

Om ISP-blanketten
Från och med 1 januari 2024 finns en reviderad ISP mall som ska användas av samtliga nyantagna doktorander samt doktorander som har mer än hälften av sin forskarutbildningstid kvar. För de doktorander där mer än hälften av forskarutbildningstiden passerat finns möjligheten att fortsatt använda den tidigare ISP-mallen, från 2016.

ISP-blanketten fungerar för PC och Mac om senaste versionen av Word används. Som student och/eller anställd kan du utan kostnad ladda ner Microsoft Office för att få tillgång till rätt version av Word. Basversionen av blanketten kan användas utan krav på senaste Word, men saknar då funktioner som rullistor, skärmtips och klickbara länkar. Frågor om blanketten ställs till uk-forskning@oru.se

Ladda ner ISP-blankett här, 2024

Ladda ner ISP-blankett här, 2016.

Ladda ner ISP-blankett, basversion, här.

Ladda ner exempel-ISP År 0 här.
Ladda ner exempel-ISP År 3 här.

För mer information om ISP hänvisas till regelhandboken. För information om ISP-processen hänvisas till respektive institutions utbildnings- och forskningsadministratör.

Utbildningstid

Utbildningstiden för utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen motsvarar 48 månaders heltidsstudier. För licentiatstudier är utbildningstiden motsvarande 24 månaders heltidsstudier. Utbildningstiden kan förlängas vid särskilda skäl som anges i högskoleförordningen kapitel 6, t.ex. föräldraledighet eller sjukskrivning. Se även Örebro universitets lokala regelhandbok.

Utbildningstiden förkortas om tillgodoräknande av tidigare kurser eller tidigare yrkesverksamhet godkänns. Doktoranden ska själv ansöka om tillgodoräknande.

HR-avdelningen tillhandahåller information om lönenivåerna i Örebro universitets doktorandstege.

Övrig nyttig information

Doktorandsektionen vid Örebro Studentkår bevakar doktoranders rättigheter, ser till att doktorandrepresentation finns i universitetets olika beslutande organ, och stödjer doktorander över hela universitetet.

En doktorand är också student vid Örebro universitet och har tillgång till stödfunktionerna vid universitetets studentavdelning, såsom Funka (studera med funktionsnedsättning).

Doktorander med en anställning vid Örebro universitet har tillgång till flera delar av det europeiska stipendieprogrammet Erasmus+. Lärarutbyte, arbetsskuggning, deltagande i konferenser och workshops samt datainsamling till avhandlingen är exempel på aktiviteter inom programmet.

Erasmus+ praktikstipendium för datainsamling till avhandling
Erasmus+ lärarutbyte (på Inforum)
Erasmus+ personalfortbildning (på Inforum)


Doktorander som är externfinansierade kan ansöka om Erasmus+ praktikstipendium för datainsamling till avhandling.