This page in English

Att bli doktorand

Vill du bli doktorand?

Örebro universitet har utbildning på forskarnivå på alla tre fakulteter. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Dessutom kan det finnas krav på särskild behörighet vid antagning till ett specifikt ämne. Dessa krav anges då i den allmänna studieplanen för varje ämne.

Utbildningens upplägg och innehåll

Det finns två typer av examen på forskarnivå.

  • Doktorsexamen, 240 högskolepoäng, motsvarande 4 år (48 månader av heltidsstudier).
  • Licentiatexamen, 120 högskolepoäng, vilket motsvarar 2 år (24 månader av heltidsstudier).

Studieperioden kan förlängas under särskilda omständigheter som anges i högskoleförordningen kapitel 6, t.ex. föräldraledighet eller sjukledighet.

Studier på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, gäller i första hand personer
med annan form av finansiering t.ex. lön från den egna arbetsgivaren eller stipendium,
eller yrkesverksamma personer som önskar kombinera en doktorandanställning med
fortsatt yrkesverksamhet inom sina ordinarie arbeten.

Utbildning på forskarnivå består av kurser och avhandlingsarbete (för studier som leder till doktorsexamen) eller vetenskaplig uppsats (för studier som leder till licentiatexamen). Den studerande förutsätts delta aktivt i seminarier och andra stödjande moment under hela studietiden. Den studerande rekommenderas vidare att ta tillvara de tillfällen som erbjuds att bevista gästföreläsningar m.m. inom universitetet samt att delta i och medverka vid nationella och internationella konferenser. Utbildningens innehåll och uppläggning framgår översiktligt i den allmänna studieplanen för ämnet.

För varje doktorand utses minst två handledare, som ska ge stöd åt doktoranden under utbildningen. En av dem utses till huvudhandledare. Studiernas närmare uppläggning bestäms i en individuell studieplan.

Ansökan och antagning

Lediga utbildningsplatser annonseras på universitetets webbplats www.oru.se. Det gäller såväl riktade annonser som information om fasta antagningstillfällen vid vissa institutioner. För information om antagning till utbildning på forskarnivå i medicinska vetenskaper, funktionsnedsättning och samhälle (tidigare handikappvetenskap) eller idrottsvetenskap hänvisas till institutionen för medicinska vetenskaper eller institutionen för hälsovetenskaper.

Därutöver kan sökande antas utan föregående annonsering om han eller hon har egen studiefinansiering ordnad via sin egen arbetsgivare, har påbörjat utbildningen vid ett annat lärosäte, eller om det finns andra liknande särskilda skäl.

Anmälningsblanketten hittar du här (pdf). (Observera att blanketten ska skrivas ut enkelsidigt)

Mer information om antagning finns i Örebro universitets antagningsordning för utbildning på forskarnivå (pdf).

Doktorandanställning

Enligt finansieringskravet i högskoleförordningen får ett universitet endast anta sökande som får doktorandanställning. Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar lägst 80 procent studietakt och därmed högst 20 procent institutionstjänstgöring (undervisning m.m.).

Universitetet får dock anta sökande som har någon annan form av finansiering, om universitetet bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras på lägst halvtid.

Kontakt

Om du har frågor om ämnet eller utbildningens uppläggning är du välkommen att kontakta ämnesansvarig för respektive ämne. För frågor om ansökningsprocessen, vänligen kontakta utbildnings- och forskningsadministratörerna vid den institution du vill utbilda dig vid.