Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursen ska ge grundläggande förståelse för programmering i visuella och textbaserade programmeringsmiljöer samt en fördjupning i den forskning som är specifikt relevant för det egna avhandlingsarbetet.

 

Kursen behandlar följande moment:

- datalogiskt tänkande i allmänhet,

- programmering som problemlösning,

- representation, analys och visualisering av algoritmer (pseudokod, flödesdiagram),

- grundläggande begrepp, byggstenar och typer av programmeringsspråk,

- verktyg för att lära programmering på olika komplexitetsnivåer (Scratch, Roberta),

- introduktion till programmering med Python,

- läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod,

- programmering för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument,

- verktyg för att underlätta programmering, felsökning och testning,

- orientering i programmeringens roll i matematikämnet,

- relevant matematikdidaktisk och programmeringsdidaktisk forskning,

- övningar i att omsätta didaktiska principer i undervisning,

- programmering för att stärka elevers matematiska förmågor, med särskilt fokus på problemlösning och att undersöka begrepp, och

- programmering som stöd i matematisk problemlösning på grundskolenivå.