Successful ageing

Utbildning stärker äldres känsla av sammanhang

Äldre man deltar i en datautbildning.

Själva lärandet i sig, utan att det nödvändigtvis leder till formella meriter, är betydelsefullt och påverkar äldres mående positivt. Det stärker också deras känsla av sammanhang.
Det visar en ny avhandling om relationen mellan lärande och hälsa från Örebro universitet.

Magnus Schoultz har disputerat inom forskarskolan Successful ageing vid Örebro universitet.

Till doktorsavhandlingen: Seniorers lärande: Intrinsikala värden som hälsoresurs

I sin avhandling har Magnus Schoultz, forskare i pedagogik vid Örebro universitet, undersökt vilken betydelse lärande har för seniorers hälsa. Särskilt fokus har legat på så kallade intrinsikala värden – där värdet med att lära sig finns i själva processen och inte i formella meriter. Lärandet betonas i stället som betydelsefullt i sig självt.

– I min forskning har jag kommit fram till att lärandets intrinsikala värden fungerar som hälsoresurser. Det i sin tur bidrar till känsla av sammanhang, säger han.

Värden skapas i mötet med utbildningsinnehållet

Magnus Schoultz.

Magnus Schoultz.

I sina studier har Magnus Schoultz både observerat och intervjuat äldre som deltar i organiserad utbildning. Han genomförde observationsstudier av fem studiecirklar på Senioruniversitetet som handlade bland annat om musik och poesi, litteratur och religion.

– Olika typer av värdeskapande uppstår främst i deltagarnas möte med utbildningsinnehållet. Det är då deltagare använder sina tidigare erfarenheter för att skapa mening och värde, säger han.

De olika typerna av värdeskapande kan delas in i fyra kategorier: intellektuella, emotionella, existentiella och sociala. I till exempel socialt värdeskapande betonar deltagare att uppskattning de får av andra i gruppen skapar mening med lärandet.
Utbildning berörde också deltagarnas känslor. Lustfylldhet i lärandet och hur det skapar positiva känslor som glädje betonades.

– Inom intellektuellt värdeskapande lyfter till exempel deltagare att en bok kan få dem att börja tänka och fundera. Vid diskussioner ser de nya samband och det är stimulerande, säger Magnus Schoultz.

Lärare har en central roll

Eftersom olika typer av värdeskapande uppstår i mötet mellan utbildningsinnehållet och deltagare får lärare en central roll i kurser för seniorer.

– En något oväntat upptäckt var att lärarna hade en betydligt mer aktiv roll under studieträffarna för seniorer än vad jag från början trott, säger Magnus Schoultz.

I sin forskning har han identifierat två sätt lärare förhåller sig till undervisning av seniorer. Det ena betonar mer intrinsikala värden där deltagarna kritiskt ska reflektera över de föreställningar som finns i samhället. Det andra betonar mer instrumentella värden där deltagarna ska få med sig kunskaper för att kunna följa med i samhällets utveckling.

– Inom det intrinsikala förhållningssättet är deltagarnas intressen och tidigare erfarenheter en utgångspunkt vid valet av utbildningsinnehållet. Lärare försöker också välja ett varierande innehåll och visa på bredden inom ett visst ämne.

Lärande som resurs för hälsa och livskvalitet

Magnus Schoultzs forskning visar vikten av värden som skapas när lärandet är betydelsefullt i sig självt och inte nödvändigtvis leder till formella meriter. Men många gånger värderar vi utbildning efter dess nytta och hur den bidrar till individers förmågor och kunskaper, även när vi diskuterar seniorer. I policydokument från bland annat EU och OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) lyfter man livslångt lärande som ett medel för att stärka den ekonomiska konkurrenskraften.

– Om uppmärksamheten endast riktas mot det som politiker och organisationer, som EU och OECD, finner värdefullt riskerar utbildning för seniorer att urholkas på de värden som deltagarna själva finner meningsfulla. Att inte bara lägga fokus på förutbestämda mål och förmågor har stor betydelse när det kommer till utbildning för seniorer och deras lärande.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Örebro universitet, iStock