Kriminalitetens utveckling och risk- och skyddsfaktorer

En kvinna går på en linje som leder fram till ett vägskäl.

Inom ramen för denna inriktning handlar vår forskning om att identifiera och förstå risk- och skyddsfaktorer på individ, familje- och samhällsnivå i relation till utvecklingen av antisocialt och kriminellt beteende och psykopatologi.

Vi har flera projekt, både prospektiva longitudinella studier och tvärsnittsstudier, under detta paraply där vi undersöker bl.a. psykosocial utveckling och anpassning, utvecklingen av psykopatiska personlighetsdrag, skolprestation och -anpassning med mera. Syftet med vår forskning inom detta område är i huvudsak att generera kunskap som kan användas i både teori och praktik för effektivare bedömning av och insatser till barn och unga med risk för långvariga negativa konsekvenser såsom kriminalitet och psykisk ohälsa.