Viktimologi: Otrygghet, utsatthet och dess konsekvenser

En mörk gränd.

Utsatthet för brott, dess konsekvenser och subjektiva känslor av otrygghet i olika samhällsgrupper har alltmer uppmärksammats som viktiga samhällsfrågor. Vår forskning handlar om att öka förståelsen och kunskapen om just detta för att i förlängningen kunna utveckla förebyggande och stödjande strategier för de personer i samhället som upplever sig vara otrygga, men som också riskerar att utsättas eller som har utsatts för ett brott.

I flera olika projekt, både retrospektiva och tvärsnittsstudier inkluderande såväl kvantitativ som kvalitativ data, studeras just dessa frågor ur olika aspekter och perspektiv. Bland annat finns pågående projekt där till exempel barns upplevelse av våld och övergrepp i skolan undersöks, såväl som projekt med syfte att öka förståelse för äldres subjektiva otrygghetskänslor.

Syftet med vår forskning är att generera kunskap som kan användas i teori och praktik för att utveckla effektivare insatser för att minska otryggheten i samhället, förebygga brottsutsatthet samt de negativa konsekvenser som riskerar att uppstå i samband med brottsutsatthet.