Information till kliniker

Psykisk ohälsa, särskilt stress-, ångest- och depression, är en ledande orsak till långvarig sjukfrånvaro.

Effektiv behandling för dessa problem försvåras av att det är vanligt med samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och olika former av långvarig smärta. Patienterna har en högre problembörda och vården är historiskt uppdelat i psykisk och somatisk vård, vilket försvårar ett effektivt och integrerat omhändertagande. Dock finns det i nuläget mycket god evidens för en mer integrerad 'transdiagnostisk' (diagnosöverskridande) syn på denna problematik och nyutvecklade behandlingar är redo att implementeras.

I en serie av studier har vi utvecklat en psykologisk behandlingsmodell för samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och smärtproblem som fokuserar på gemensamma ('transdiagnostiska') underliggande orsaks- och vidmakthållande faktorer. Specifikt fokuserar behandlingen på träning i emotionsreglering och ett gradvis närmande av för patienten viktiga aktiviteter. Behandlingen sker individuellt tillsammans med en psykolog, men aktivt stöd av både läkare och fysioterapeut ingår.

Den senaste studien i utvecklingen av denna behandling, en av AFA försäkringar finansierad randomiserad kontrollerad prövning med en aktiv kontrollgrupp, visade på goda effekter (Hybrid 1.0). Behandlingen var överlägsen i att förbättra såväl psykiskt mående som nedsatt funktion till följd av smärta. Vår pågående studie (Hybrid 2.0), även den finansierad av AFA försäkringar, syftar till att ta nästa steg: att testa hur behandlingen kan integreras i svensk primär- och specialistvård.