Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM)

Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system

Det deltagardrivna forskningsprojektet utgick från hypotesen att samodlingssystem med perenna grödor (exempelvis agroforestry) ger hög produktion, bidrar till att skapa viktiga ekosystemtjänster samt har en liten negativ miljöpåverkan och kan därför spela en viktig roll i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem i Sverige.

I projektet ingick 13 gårdar, tre permanenta forskare, samt ytterligare inbjudna forskare beroende på det aktuella arbetsområdet och frågeställningar. Projektet pågick mellan 2012 - 2016 och finansierades av Ekhagastiftelsen.

Inom gruppen har det funnits en bred erfarenhet av allt från praktiskt arbete med skogsträdgårdar och lantbruk till teoretiskt arbete inom lantbruksorganisationer och universitet. Just deltagarnas olika erfarenheter och kompetenser har varit avgörande i alla delar av projektet. Det deltagardrivna arbetssättet lämpar sig också mycket väl i denna typ av forskning och utveckling, där frågeställningarna är komplexa, outforskade och ibland till och med av grundforskningskaraktär samtidigt som steget till tillämpning behöver vara kort. Arbetssättet har också fördelar när man vill bygga och arbeta med system som innehåller en stor variation beroende på anpassning till lokala förhållanden. Man kan då utveckla och utvärdera effekter på många olika platser, på både rent vetenskapliga och mer praktiskt inriktade sätt.

Forskningsgruppen bestämde sig tillsammans för att fokusera arbetet på två typer av agroforestrysystem; skogsträdgårdar samt samodling av träd och buskar i betesbaserad djurhållning. Klicka på länkarna nedan för en kort beskrivning av systemen, de forskningsfrågor vi arbetat med samt de resultat projektet gett.