CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Från ORUkrim-dagen 2018

Vid ORUkrim-dagen 2018 deltog drygt 300 personer: studenter, praktiker, forskare och nästan 15 utställare, bland annat polisen, kriminalvården och Brottsofferjouren. Ta gärna del av inspelningar av föreläsningarna från ORUkrim-dagen 2018 genom att klicka på länken nedan.

Programmet för ORUkrim-dagen 10 oktober 2018.

2018 års pris för bästa kandidatuppsats

Maria Larsson, Landshövding i Örebro län, delade ut 2018 års pris för bästa kandidatuppsats. Vinnare var Jessica Ahlberg och Malin Ahlin med uppsatsen Fenomenet med den kvinnliga straffrabatten.

Juryns motivering

Uppsatsen Fenomenet med den kvinnliga straffrabatten behandlar två samhällsviktiga ämnen i kombination: dels jämställdhetsfrågan och dels rättssäkerhetsfrågan. Författarna behandlar dessa ämnen på ett mycket tydligt och intresseväckande sätt samt drar viktiga slutsatser om hur könsnormativa föreställningar om risker påverkar vilket straff som utdöms. Dessutom presenterar författarna direkt relevanta praktiska implikationer för de som arbetar inom området. Förutom att uppsatsen håller mycket hög nivå vad gäller det innehållsliga och därmed bidrar med ny kunskap på området så framgår det i uppsatsen att själva genomförandet av undersökningen som uppsatsen baseras på genomgående har varit väl genomtänkt vad gäller val av frågeställningar, tidigare forskning, teori och metod vilket också presenteras på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt.