Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Jämställdhet och lika villkor på BSR

Färgglada pappersflygplan som flyger åt olika håll.

Vårt arbete med jämställdhet och lika villkor utgår från att alla som studerar och arbetar här ska ha samma förutsättningar att bedriva studier och sitt arbete här hos oss oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhet leder till ökad kvalitet då allas kompetens, perspektiv och bidrag tas tillvara och används. Vår verksamhet ska även bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Vid frågor om institutionens arbete med jämställdhet och lika villkor, kontakta proprefekt Anna Petersén, Anna.Petersen@oru.se