Exportkontroll produkter med dubbla användningsområden

Foto på ett bord med en karta, en laptop och en kamera.

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) kan ha både en civil och en militär användning. När universitetet ska exportera produkter som faller inom detta område utanför EU krävs det en exportkontroll.

Vid export av PDA ut ur EU krävs alltid tillstånd. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till annat land inom EU.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har mer information om produkter med dubbla användningsområden och den myndighet som arbetar med frågor inom detta område som rör Sveriges försvars-, säkerhets- eller utrikespolitik. 

Efterlevnad av lagstiftning kopplat till strategiskt känsliga produkter kan vara tillämplig i olika situationer:

 • I ett forsknings- eller samverkansprojekt med utländska parter.
 • När ett avtal ingås med utländsk part.
 • När medarbetare som hanterar strategiskt känsliga produkter deltar i internationella konferenser eller i andra sammanhang där det även deltar representanter från andra stater.
 • Då forskningsdata som innehåller information om strategiskt känsliga produkter delas till exempel via en molntjänst.
 • Om begagnad utrustning, överblivna produkter, kemikalier, biologiska agens och liknande säljs eller skänks (överlåts) till utländska universitet.
 • Vid expeditioner där man tar med avancerade instrument eller kemikalier.
 • Hantering av strategiskt känsliga produkter i sammanhang där det föreligger risk för spridning till utländska kontakter.

Efterlevnad av lagstiftning kopplat till strategiskt känsliga produkter kan vara tillämplig i olika situationer:

 • I ett forsknings- eller samverkansprojekt med utländska parter.
 • När ett avtal ingås med utländsk part.
 • När medarbetare som hanterar strategiskt känsliga produkter deltar i internationella konferenser eller i andra sammanhang där det även deltar representanter från andra stater.
 • Då forskningsdata som innehåller information om strategiskt känsliga produkter delas till exempel via en molntjänst.
 • När begagnad utrustning, överblivna produkter, kemikalier, biologiska agens etc. säljs eller skänks (överlåts) till utländska universitet.
 • Vid expeditioner där man tar med avancerade instrument eller kemikalier.
 • Hantering av strategiskt känsliga produkter i sammanhang där det föreligger risk för spridning till utländska kontakter.

Med export avses överföring till land utanför EU, och det inkluderar:

 • Fysisk transport
 • Elektronisk överföring
 • Muntlig teknologiöverföring

Överföring av teknik med hjälp av elektroniska medier (till exempel via e-post eller via internet) till en destination utanför EU definieras som export. Vetenskaplig publicering liksom muntlig överföring av teknik omfattas också av exportkontrollreglerna.

Exportkontroll kan vara aktuellt vid till exempel internationella forskningsprojekt där det är viktigt att ansvar för eventuellt exporttillstånd regleras i avtalen. Ett annat exempel är deltagande i internationella konferenser.

Den som exporterar produkter och/eller teknik ur landet är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som PDA. Även om inte tillstånd behövs för överföring inom EU så finns en informationsskyldighet om det rör PDA .

För kategori 1-9 ansvarar Inspektionen för strategiska produkter

För produkter som faller inom ansvarsområdet kan du:

Det finns också åtta gemensamma EU-generella exporttillstånd

För kategori 0 ansvarar Strålsäkerhetsmyndigheten

Den som ska exportera ett kärnämne eller andra kärntekniska produkter från Sverige kan behöva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gäller även export av teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige.

Blankett för ansökan om export av produkter med dubbla användningsområden

Mer information från Strålsäkerhetsmyndigheten

Ansvar och roller inom Örebro universitet

Örebro universitet har i nuläget en arbetsgrupp som har arbetat med att ta fram riktlinjer inom området.

Planen framgent är att extern konsult ska anlitas för att genomföra utbildningar för forskare och forskningsansvariga som kan komma i kontakt med frågor avseende exportkontroll.

På sikt är tanken att kompetens ska anställas.

Catch all-bestämmelsen

För att förhindra att exportörer medvetet försöker kringgå lagens intention finns även en så kallad "Catch all"-bestämmelse som innebär att om exportören har kännedom att produkten/tekniken kan komma att användas till massförstörelsevapen så är den föremål för exportkontroll även om produkten ej finns upptagen på kontrollistan.

Årlig deklaration till Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Den som innehar tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel ska årligen lämna en deklaration till ISP över den verksamhet som har fakturerats under föregående år.

Mer information om deklaration finns på ISPs webbsidor.