Vad Grants Office kan göra för dig

Kontakta oss i god tid så kan vi göra mer för dig.

 

  Tre månader en månad Två veckor mindre än två veckor

 

Ansökningsprocessen

Granskning och återkoppling av ansökans läsbarhet

Granskning av ansökningstexten, dess konkurrenskraft och i vilken mån den uppfyller finansiärens agenda

 
Stöd med utformningen av avsnitt om projektledning i ansökan

 
Kvalitetssäkring av ansökans giltighet i förhållande till finansiärens villkor

 
Samordning av stödfunktioner, juridik, innovationskontor, ekonomi

 
Diskussion kring impact och spridning av resultat inför projektansökan

   
Förankring av planerade ansökningar hos rektor och dekaner, när så behövs

   
Intervjuträning och coachning av grupp inför hearing

   
Struktur för ansökan och tidsplan för processen

     
Processledning vid större ansökningar

 

   

 

Idéprocessen

Bistå med information vid projektgruppsmöten kring ansökningar specifikt eller generellt, i mån av tid

   
Bistå med metod och ledning vid visionsdiskussioner

   
Analys av projektidé med avseende på finansiär

     
Bistå med metod för ett upprätta en långsiktig finansieringsstrategier, Medel för Mål

     
 

Övrigt stöd

Information om ORUs interna processer och regler

Kontakt med finansiärer

 
Handläggning vid Rektorsbeslut

 
Utbildning om finansieringsdatabasen Research Professional

   
Deltagar- och/eller partnersök inom och utanför universitetet

     
Administration av EU-ansökningar

     
Start-up-möten I projektstart.