Vad Grants Office kan göra för dig

Kontakta oss i god tid så kan vi göra mer för dig.

 

  Tre månader en månad Två veckor mindre än två veckor

 

Ansökningsprocessen

Granskning och återkoppling av ansökans läsbarhet
Granskning av ansökningstexten, dess konkurrenskraft och i vilken mån den uppfyller finansiärens agenda  
Stöd med utformningen av avsnitt om projektledning i ansökan  
Kvalitetssäkring av ansökans giltighet i förhållande till finansiärens villkor  
Samordning av stödfunktioner, juridik, innovationskontor, ekonomi  
Diskussion kring impact och spridning av resultat inför projektansökan    
Förankring av planerade ansökningar hos rektor och dekaner, när så behövs    
Intervjuträning och coachning av grupp inför hearing    
Struktur för ansökan och tidsplan för processen      
Processledning vid större ansökningar

 

   

 

Idéprocessen

Bistå med information vid projektgruppsmöten kring ansökningar specifikt eller generellt, i mån av tid    
Bistå med metod och ledning vid visionsdiskussioner    
Analys av projektidé med avseende på finansiär      
Bistå med metod för ett upprätta en långsiktig finansieringsstrategier, Medel för Mål      
 

Övrigt stöd

Information om ORUs interna processer och regler
Kontakt med finansiärer  
Handläggning vid Rektorsbeslut  
Utbildning om finansieringsdatabasen Research Professional    
Deltagar- och/eller partnersök inom och utanför universitetet      
Administration av EU-ansökningar      
Start-up-möten I projektstart.