This page in English

FAIR-principerna för forskningsdata

Under de senaste åren har begreppet FAIR data vuxit sig starkare. Detta har delvis skett i och med att EU kräver att forskningsdata inom H2020 ska uppfylla FAIR-principerna.

FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable (sökbart, tillgängligt, kompatibelt och återanvändbart). Det handlar bland annat om att data ska vara förståeligt för både människor och maskiner, idag och i framtiden. Du hittar mer om de underliggande delprinciperna av FAIR i denna sammanställning

Med andra ord så handlar det om god datahantering och ökad kvalitet i vetenskaplig produktion, samt ökad möjlighet till återanvändning. Viktigt att påpeka är att forskningsdata som uppfyller dessa principer i hög grad inte nödvändigtvis behöver vara öppet tillgängliga.

Å andra sidan så innebär inte det per automatik att öppna tillgängliga forskningsdata uppfyller FAIR. Det kan handla om att i det första fallet att forskningshuvudmannen begär att etikprövningsbeslut skickas in och i andra fallet kan det handla om att dokumentation saknas eller i format som är långtidsbeständigt. Så forskningsdata kan vara FAIR i olika grad. 

Mer information om FAIR hittar du på GO FAIR och mer information om principerna hittar du under FAIR Principles. Dessa principer har utvecklats under ett par år nu, men har sitt ursprung i artikeln ”FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship” i Scientific Data, 2016. Svensk nationell datatjänst har även de gjort en sammanställning av de fyra huvudprinciperna av FAIR.