This page in English

Upphovsrätt

Illustration av en hand och som tar saker från en datorskärm.

Upphovsrätten är en grundlagsskyddad rättighet genom andra kapitlet i Regeringsformen. Lagen om upphovsrätt (Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) ger konstnärer, författare, kompositörer och andra personer, som har skapat ett verk, rätt att bestämma över hur deras verk ska användas.

Lagen börjar gälla den dag då verket skapades och gäller under upphovsrättsinnehavarens livstid samt 70 år efter det år upphovsrättsinnehavaren avled.

Ideell rätt och ekonomisk rätt

Upphovsrätten består av en ideell rätt samt en ekonomisk rätt. I korthet innebär den ideella rätten att upphovsman som skapade verket ska namnges och den ideella rätten kan inte överlåtas. Det är inte tillåtet att ändra eller använda verket på något sätt som är kränkande för upphovsmannen. Den ekonomisk rätten innebär att upphovsmannen har rätt att bestämma hur verket ska framföras, tillgängliggöras och spridas till allmänheten. Den ekonomiska upphovsrätten kan, till skillnad från den ideella upphovsrätten, överlåtas genom avtal till en annan juridisk eller fysisk person.

Upphovsrätt för anställda lärare

Anställda lärare äger resultatet av sin forskning (”lärarundantaget”). Det är en unik möjlighet för lärare att patentera sina resultat och sälja vidare rättigheterna eller starta bolag. Med lärare avses de yrkesgrupper som definieras som lärare enligt 4 och 5 kap. högskoleförordningen och de som enligt ORU:s egna föreskrifter anges som lärare, det vill säga professorer, lektorer, adjunkter, doktorander, amanuenser och kliniska assistenter.  Lärarundantaget (Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) innebär ett undantag från regeln att en arbetsgivare äger ensamrätten till ett verk eller en uppfinning som en anställd skapat som en del i sitt arbete.

Det finns två skilda undantag som båda benämns "lärarundantaget". Dels ett lagreglerat undantag som rör patenträtt till uppfinningar, dels ett undantag som växt fram i praxis rörande upphovsrätt till verk, undervisningsmaterial, forskningsresultat och liknande. Det senare har vuxit fram genom sedvänja och kan skilja sig lite åt mellan universitet och högskolor.

Örebro universitet har riktlinjer som anger att universitetet får nyttja undervisningsmaterial som den anställde tagit fram inom ramen för sin tjänst även om personen slutar. Läs mer på Inforum.

Forskningsprojekt med företag

Ibland kräver företag i samarbeten med Örebro universitet att du som aktuell forskare lämnar ett medgivande (ofta kallat forskarmedgivande) och överlåter eller upplåter resultatet och bakgrundsinformation i aktuellt projekt. Detta är något som du behöver ta ställning till i ett initialt skedde innan projektet startat. Det är upp till dig att göra en riskbedömning och bestämma om du önskar ingå i projekt med detta som ett krav. Det blir då en inskränkning i lärarundantaget även om Örebro universitet verkar för att ersättning för detta skall utgå till forskaren.

Gemensam upphovsrätt

För de fall flera personer har gemensam upphovsrätt till ett resultat kan det vara bra att fundera hur och på vilket sätt det sedan ska kunna användas. Detta kan regleras muntligt såväl som skriftligt, där det senare är att föredra ur bevishänseende.

Upphovsrätt i samband med publicering

Det är av stor vikt att du läser igenom de villkor som publikationen satt upp.

Högskoleavtalet

Högskoleavtalet (Bonus Copyright Access) ger lärare och studenter inom högskolor och universitet rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter för undervisning. Läs mer på Inforum.