This page in English

Etikprövning av forskning som avser människor

Foto på en person som håller i ett par glasögon som har en inbyggd kamera.

När din forskning involverar människor så kan du behöva göra en etikprövning.

När behövs en etikprövning av forskning som avser människor?

Kravet på etisk prövning gäller all forskning som uppfyller något av de villkor som specificeras i lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Denna etikprövningslag är tillämplig på forskning som ska utföras i Sverige. Det är mycket viktigt att inför varje nytt forskningsprojekt eller delmoment fundera kring om det kan vara prövningspliktigt och, om så är fallet, avsätta tillräckligt med tid för att både skriva sin ansökan om etikprövning och få den behandlad innan forskningen inleds.

Om lagens krav

Etikprövningslagen (SFS 2003:460) specificerar vilken forskning som behöver genomgå etikprövning. Kraven kring etikprövning gäller både externfinansierade projekt och för forskning som utförs löpande inom ramen för ens ordinarie anställning. 

Om svaret är ja på någon av nedanstående frågor är det en indikation på att forskningen kräver ett tillstånd. Det spelar ingen roll om forskningspersonerna samtyckt till forskningen eller behandlingen av personuppgifterna eller om uppgifterna finns fritt tillgängliga (i media eller på internet).

Innefattar forskningen behandling av personuppgifter* som rör:

  • "ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa,  uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning" (Artikel 9.1 i dataskyddsförordningen)?
  • behandling av personuppgifter om lagöverträdelser; domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden?

Involverar forskningen:

  • ett fysiskt ingrepp på levande eller avlidna människor?
  • biologiskt material från människor (inklusive avlidna)?
  • metoder som syftar till att påverka en forskningsperson psykiskt eller fysiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada en forskningsperson fysiskt eller psykiskt?

Observera att, om du svarat jakande på en eller flera av frågorna ovan, bör det betraktas som en indikation på att forskningen är prövningspliktig.

*Personuppgifter kan vara exempelvis intervjuer och direktkontakter med individer men kan även finnas nämnda i de material som du tänker bearbeta. Om du är osäker på vad som kan vara en personuppgifter, läs mer här. Sidan vänder sig i första hand till studenter men grundprinciperna är de samma.

Nästa steg är då att du ska skicka en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten.

I vissa fall kan det vara svårt att besvara frågorna ovan. Till exempel kan en vara osäker på om något räknas som en personuppgift eller om de metoder en avser att använda omfattar den typ av påverkan eller risk som åsyftas i lagen. Många frågor går att hitta svar på själv såsom hos Integritetsskyddsmyndigheten och CODEX samt nämnda Etikprövningsmyndigheten. 

Att bedriva forskning som kräver etikprövningstillstånd utan ett sådant tillstånd ger långtgående konsekvenser. Universitet har i sådana situationer anmälningsplikt som kan leda till åtalsanmälan.

Mer information om etikprövning hittar du på Etikprövningsmyndighetens webbplats.

Endast forskning som genomförs i Sverige ska etikprövas i det svenska systemet. Det kan ofta vara så att vissa delar av ett forskningsprojekt genomförs i utlandet och andra delar i Sverige. De i Sverige kan då kräva godkänd  etikprövning. Exempelvis kan det handla om att data som samlas in i utlandet innehåller känsliga personuppgifter, vilket kräver godkänd etikprövning för att de ska kunna användas i forskning i Sverige. Om delmoment av forskning eller ett forskningsprojekt genomförs i utlandet kan du behöva ansöka om etikprövning även i andra länder.

Studier som endast utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå räknas inte som forskning. Vidare resonemang om det finns att läsa i regeringens proposition 2018/19:165, som har antagits av Riksdagen.

Om det finns forskningsambitioner med ett studentarbete som involverar moment i listan ovan krävs etikprövning. För definitioner av vad som kan räknas till forskningsambitioner se praxisdokument rörande forskningsbegreppet från Överklagandenämnden för etikprövning.

I de fall då Etikprövningsmyndigheten bedömer att en studie endast genomförs inom ramarna för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan myndigheten ge ett rådgivande yttrande. Det här kan hjälpa den sökande att förbättra studien ur etiskt avseende  eller påminna om  annan relevant lagstiftning. Det rådgivande yttrandet är också ett kvitto på att man inte försökt kringgå lagen om tveksamheter skulle uppstå.

Mer information om vad som är viktigt att tänka på finns hos nedanstående myndigheter. De har även ett tillsynsansvar över olika delar av forskningen.

Kontakt