Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Forskningsprojekt - VISA: Våld I nära relationer och Socialtjänstens (Anpassade) Arbete

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar löper särskild risk att utsättas för våld i sina nära relationer. Men de riskbedömningsverktyg som idag används inom socialtjänsten är inte utformade för denna grupp och kan vara kognitivt utmanande. Syftet med detta projekt är att ta fram kunskap om hur socialtjänstens metoder för att bedöma risker kan utvecklas för att underlätta identifiering av våld i nära relationer bland personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (IF/NPF).

Som deltagare i projektet rekryteras socialarbetare med erfarenhet av att rutinmässigt träffa klienter med IF/NPF, klienter som lider av våld i nära relationer eller en kombination av båda med minst 3 års erfarenhet från fältarbete. Om du vill veta mer om studien och/eller medverka i en sådan intervju, kontakta oss här:

This is an email address