This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

FEKIS 2015

Företagsekonomiämnet har en central roll i granskningen av det moderna samhället. I ämnets forskning är granskningssamhället ett etablerat tema med många infallsvinklar och genom utbildningen utvecklas studenterna till de som ”kan systemen” – de som behärskar granskningspraktikernas vokabulär och metoder.

Konferensen hölls den 21-22 oktober 2015 vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Kontakt

För frågor om konferensen, vänligen kontakta projektansvariga, Ida Andersson-Norrie, This is an email address 019-301250, eller Lina Windh, This is an email address 019-303027.

FEKIS 2015 - fullständigt program

Företagsekonomin och
gransknings­samhället

Granskningssamhället står i fokus för den nationella ämneskonferensen i företagsekonomi 2015. För snart sagt varje tänkbar vrå av det moderna samhället har "granskningsregimer" skapats. Aktiebolagets balansräkning, företagets hänsynstagande till anställda och miljö, kommunens investeringsklimat, måluppfyllelse i socialtjänsten, diskriminering på arbetsplatsen, nationen Sveriges innovativitet – allt som kan anses vara gott och eftersträvansvärt har fått sin egen form av mätning med kvantitativa mått, nyckeltal och offentliga rankinglistor. Om man misslyckas måste åtgärder vidtas – till följd av lagstadgat tvång eller för att inte bli utskämd i media.

Att bli granskad och att granska andra antas numer vara gott, omistligt eller åtminstone nödvändigt. Genomskinlig och till synes objektiv kunskap om hur och på vilka grunder vi fattar beslut, hur vi bemöter en kund, en elev, en patient eller medborgare eller hur bra vi lyckas uppfylla vårt ansvar har kommit att uppfattas som en garanti för demokrati, ansvarsutkrävande, effektivitet och goda värderingar. Men att göra sig granskningsbar och att engagera sig i jämförandets logik kan upplevas som en onödig belastning, som påträngande eller pinsamt. Det är dock näst intill omöjligt att argumentera mot de högre värden som öppen, systematisk och rationell granskning antas tjäna.

I virvelströmmen av intensifierad mätning, granskning och offentlig botgörelse har företagsekonomiämnet en central roll. Vi utbildar många, om än inte alla, av de experter som opererar granskningssamhällets grottekvarnar. Våra studenter blir de som "kan systemen", de behärskar granskningspraktikernas vokabulär och höga motiv och de förskriver botgörelse för den som misslyckats. I ämnets forskning har granskningssamhället varit ett etablerat tema sedan mer än ett decennium. I denna forskning pendlar vi företagsekonomer ofta mellan troskyldig upptagenhet av tekniker, lätt olust och intet förpliktande avståndstagande.

Men kan vi avsvära oss ansvar för utvecklingen av granskningssamhället? Eller finns det så mycket gott med transparens, öppenhet och ansvarsutkrävande att granskningssamhällets bördor måste bäras med jämnmod? Granskningssamhället är mångdimensionellt. Företag och förvaltningar, ägare och politiker, media och forskare är ofta långt mer sammanflätade i spelet om granskning och ansvarsutkrävande än man vill medge.

Ämneskonferensen 2015 i Örebro sätter fokus på företagsekonomin och granskningssamhället ur många infallsvinklar.

Länk till FEKIS