This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

MV Science Forum

Åhörare som sitter och lyssnar på en föreläsning

MV Science Forum är ett initiativ från institutionen att skapa en bred gemensam plattform för spridning av forskningsrelaterad information till verksamma inom de medicinska vetenskaperna. Forumet är öppet för samtliga forskare, lärare och studenter inom de medicinska- eller hälsovetenskapliga vetenskaperna, samt för kliniska forskare vid USÖ. I nuläget omfattar MV Science Forum följande fyra olika aktiviteter:

  • En gemensam seminarieserie för aktuell forskning - i ett led att lyfta fram aktuella områden inom vilka forskning bedrivs vid institutionen för medicinska vetenskaper.

  • Forskningsföreläsningar för nyligen utsedda docenter vid MV – ett unikt tillfälle att få lyssna till den forskning som bedrivs bland våra nytillkomna docenter i medicin.

  • Övriga forskningsseminarier – ett led i att fånga upp och presentera den mångfald av olika forskningsseminarier som sker dels inom Institutionen för Medicinska Vetenskaper (MV), vid USÖ men som inte faller in inom ramen för den gemensamma seminarieserien.

  • MV:s forskarkollegium – ett event som fokuserar på olika forskningsrelaterade teman som kan beröra dig som aktiv forskare inom universitetet eller inom Region Örebro län (RÖL). Det kan handla om exempelvis information om större strategiska forskningsinitiativ, större infrastrukturella satsningar, introduktion av nya stödsystem för forskning, nya riktlinjer eller möjligheter runt publicering eller forskningsfinansiering, nya regelverk eller ny lagstiftning, etc.

Samtliga dessa event kommer i möjligaste mån presenteras på denna hemsida i förhoppning att nå så många aktiva juniora- och seniora forskare som möjligt. Utnyttja gärna också möjligheten att komma till dessa event och hjälp oss att bygga en levande forskningskultur vid vår institution.

Koordinator:
Magnus Johansson

Kontakt:
This is an email address