Forskningsprojekt

Bakteriell kontamination i operationssår och graftmaterial vid hjärtkirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet syftar till att studera infektiösa komplikationer efter öppen hjärtkirurgi. Utöver olika sorters stafylokocker har Cutibacterium acnes blivit vanligare vid såväl postoperativ sårinfektion som infektioner i klaffproteser och kärlgraft. Sannolikt är bakterien underskattad som orsak till postoperativa infektionskomplikationer. Ett problem är att den rekommenderade antibiotikaprofylaxen vid hjärtkirurgi har dålig effekt mot P acnes. Vi har därför adderat bensylpenicillin, med specifik effekt mot C acnes, till antibiotikaprofylaxen sedan några år. Om detta visar sig effektivt är det ny och viktig information som direkt kan tillämpas och påverka nationella och internationella profylaxrekommendationer.

Vi har i tidigare studier att det finns bakterier i operationssåret under en pågående hjärtoperation, trots att alla rutiner beträffande hygien och sterilitet noga följts. Det rör sig fr a om bakterier från patientens egen hud, bl a C acnes. Mål med detta specifika forskningsprojekt är att utvärdera om ändringarna i den perioperativa antibiotikaprofylaxen påverkat mängden och typen av hudbakterier som vi kan återfinna i operationssåret. Speciellt vill vi utvärdera om mängden C acnes reducerats. Vi vill därtill utvärdera hur stor risk det är att materialet i konstgjorda kärlgraft kontamineras av bakterier från patientens djupa hudlager i samband med en hjärt-kärl operation.